Finanšu inženierija

.
.
Finanšu inženierija

Koncentrējoties uz informācijas tehnoloģijām, programma sevī apvieno ekonomiku, datorzinības un matemātiku, un aktuārzinības, t.i., uzņēmuma darbības  prognozēšanu mainīgā un nenoteiktā vidē, balstoties uz matemātikas un ekonomikas metodēm. Programma ir salīdzinoši jauna, tomēr ļoti pieprasīta, šobrīd tiek veidota arī maģistra studiju programma «Finanšu inženierija». 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Andrejs Matvejevs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds finanšu inženierijā / datu analīzes vecākais speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālo darbību vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu;
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām tirgū;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm;
- nodrošināt nepieciešamās zināšanas tālākajām studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- izprot ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;
- spēj identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;
- spēj veikt biznesa procesu analīzi, izmantojot IT;
- spēj organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;
- izmantojot IT, prot analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;
- spēj izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;
- prot noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;
- prot risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;
- spēj veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;
- prot analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;
- spēj lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;
- prot lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas;
- spēj patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā;
- spēj sasniegt noteiktu kultūras pakāpi, kas ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju inteliģences aprindām.

Karjera

Finanšu inženieri strādā bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, investīciju fondos, pensiju fondos, līzinga sabiedrībās, citās institūcijās, kur nepieciešamas IT, finanšu matemātikas un statistikas zināšanas. Finanšu analītiķi strādā par aktuāriem, aktuāru palīgiem, kredītrisku statistikas analītiķiem un finanšu analītiķiem.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas