Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas

.
.
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas

Studiju programma ir speciāli izstrādāta, lai apvienotu vairākus zinātnes virzienus: telemātiku, transporta elektroniku, datorzinātni un kriptogrāfiju. Tas nodrošina plaša profila speciālistu sagatavošanu, kuri spēj risināt daudzfunkcionālus telemātikas uzdevumus un projektēt, ieviest un pārvaldīt mūsdienu tehnoloģijām balstītus jaunas elektroniskās ierīces transporta telemātikas sistēmām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Aleksandrs Ipatovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds telemātikā un transporta elektroniskajās sistēmās / vadošais elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds telemātikā un transporta elektroniskajās sistēmās / vadošais elektronikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar profesionālā maģistra izglītību transporta elektronikas un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai šādās jomas: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas. Apmācīt specialistus domāt analītiski, modelēt un izstrādāt, ieviest un pārvaldīt jaunus inženiertehniskos risinājumus. Papildus, attīstīt studentos spēju veikt eksperimentus un zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību un sagatavot studējošos darbam transporta telemātikas, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu praksē;
- sniegt studējošajiem zināšanas par telemātikas rīku pielietošanu, analīzi un projektēšanu, kā arī par transporta elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un shēmu tehniskajiem risinājumiem;
- sniegt studentiem vispusīgās zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulētajām prasībām vadošiem elektronikas inženieriem;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un pedagoģiskajā praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālu pilnveidi, sniedzot zināšanas un iemaņas patstāvīgajām studijām akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj pārvaldīt transporta datortīklus, izprot procesus tajos;
- spēj projektēt, izveidot un ekspluatēt elektroniskās iekārtas un telemātikas sistēmas. Veikt to testēšanu, analīzi, darbības modelēšanu un pilnveidošanu ar nepieciešamām standartu prasībām, kā arī izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
- spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru elektronisko iekārtu un sistēmu projektēšanas un ražošanas procesā;
- spēj piedalīties pētnieciskajos projektos un asistēt pedagoģiskā darbā;
- spēj novērtēt cilvēkresursus un izveidot projekta darba grupu, deleģēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi, prezentēt projekta izpildes gaitu un rezultātus;
- pārzina izpratnes līmenī aktuālās telemātikas un elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas, nozares standartus un tehniskās normas;
- pārzina lietošanas līmenī signālu apstrādi, elektrosakaru teoriju, datu kodēšanu un aizsardzību (kriptogrāfija) un neironu tīklu apmācīšanu;
- pārzina lietošanas līmenī telemātikas iekārtu, transporta intelektuālās datu pārraides un sensoru tīklu uzbūvi un projektēšanu;
- pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru un mikroprocesorus programmēšanu augsta līmeņa valodās.

Karjera

Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu vadošie inženieri nepieciešami lielajām transporta un telekomunikāciju organizācijām: SIA “TET", SIA “Ubiquiti (Latvia)”, AS “SAF Tehnika”, SIA “Mikrotīkls”, SIA ”Latvijas Mobilais Telefons", SIA “Tele2”, VAS “Elektroniskie sakari”, SIA “Rīgas Satiksme”, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, kā arī daudzās Latvijas auto pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Studiju laikā iegūtās zināšanas ļauj dibināt savu uzņēmumu, ieņemt vadošus amatus privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī vadīt augsta līmeņa inženiertehniskos projektus pieprasītās moderno tehnoloģiju jomās.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

Studijas