Datorsistēmas

.
.
Datorsistēmas

Studējot šajā studiju programmā, Tu iegūsi akadēmisko augstāko izglītību informātikas nozarē un daudzpusīgas zināšanas programmu izstrādē: sistēmu analīzē, projektēšanā, programmēšanā un testēšanā.  Papildus Tu apgūsi arī datubāzu pamattehnoloģijas un mākslīgā intelekta pamatus. Programmai ir piešķirts Eiropas līmeņa kvalitātes zīmogs Euro-Inf.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
140 Rīga,
15 Daugavpils,
40 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Egons Lavendelis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds datorsistēmās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, inženiertehnisko problēmu izpētē un risināšanā, sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā, datubāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām;
- sniegt pamatzināšanas datorzinātnē, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai, datu bāzu tehnoloģijām, sistēmu analīzei un mākslīgā intelekta pamatmetodēm;
- attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem;
- trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā;
- attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
- pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi;
- iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem;
- attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot bakalaura darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- iegūst zināšanas datorzinātnes nozarē kopumā un tās formālajos pamatos;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus (tai skaitā mākslīgā intelekta), metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus, kā arī izstrādāt programmas atbilstoši labajām praksēm un IT jomas standartiem;
- spēj apgūt profesionālo literatūru gan latviešu, gan svešvalodā un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā, kā arī strādāt kolektīvā, vadīt, plānot un koordinēt darba grupu, ievērojot sabiedrības intereses un ilgtspējīgu attīstību;
- spēj patstāvīgi plānot savu darbu.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

Studijas