Kiberdrošības inženierija

.
.
Kiberdrošības inženierija

Akadēmiskās maģistra studiju programmas «Kiberdrošības inženierija» misija ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra grādam atbilstošas kompetences kiberdrošības inženierijā. Kiberdrošības speciālista uzdevums organizācijās un uzņēmumos ir pārvaldīt drošības risinājumus, konsultēt lietotājus un nodrošināt ekspertīzi IT drošības jautājumos. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Andrejs Romānovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds kiberdrošībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Pirmā cikla augstākā izglītība kiberdrošībā, informācijas tehnoloģijā, datorzinātnē, datorsistēmās, elektrozinātnē vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
Maksa gadā
€ 3 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākā līmeņa speciālistus kiberdrošībā, kas: 1) izprastu un veidotu uzņēmumu un dažāda veida organizāciju, kā arī sabiedriskās telpas kiberdrošības politiku; 2) veidotu, īstenotu, pārraudzītu un proaktīvi pilnveidotu kiberdrošību nodrošināšanas pasākumus; 3) veiktu starptautiska līmeņa pētījumus kiberdrošībā; un 4) turpinātu izglītību profesionālās kompetences paaugstināšanai vai doktora studiju programmās.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši tendencēm kiberdrošības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas kiberdrošības inženierijā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm kiberdrošības jomā;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību pētnieciskos projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents spēj:
- identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģiju (IT) drošības nodrošināšanas problēmas;
- plānot, ieviest un darbināt kiberdrošības pārvaldības sistēmas;
- analizēt, novērtēt un izstrādāt pārvaldības sistēmas, saskaņā ar IT drošības prasībām;
- izveidot uzņēmuma digitālo stratēģiju un saskaņot to ar informācijas drošības stratēģiju;
- kritiski analizēt sistēmu pārraudzības datus, identificēt un vadīt kiberdrošības riskus;
- pielietot IT, kiberdrošības, datizraces un integrācijas rīkus un metodes, kā arī sociālās tehnoloģijas uzņēmuma informācijas aktīvu aizsardzībai;
- izstrādāt kiberdrošības apdraudējumu novēršanas organizatoriskos pasākumus un tehniskos risinājumus;
- integrēt informācijas drošības risinājumus tīklu, aparatūras, programmatūras datu un procesu līmenī un sintezēt vienotus un sistēmiskus drošības pārvaldības risinājumus;
- nodrošināt inženiertehnisko un sociotehnisko sistēmu drošu darbību;
- nodrošināt uzņēmuma kritiskās infrastruktūras aizsardzības organizatoriskos pasākumus un tehniskos risinājumus;
- novērtēt un nodrošināt informācijas drošības risinājumu atbilstību nozares standartiem un juridiskajām prasībām;
- komunicēt, konsultēt, sadarboties un argumentēt kiberdrošības mērķus un rezultātus;
- patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijās.

Karjera

Studiju programmas absolventi ir gatavi darbam gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā - komercsabiedrībās, mazā un vidējā uzņēmējdarbībā. Studiju programma ir piemērota studentiem, kas vēlas kļūt par kiberdrošības analītiķi, kiberdrošības inženieri, kiberdrošības arhitektu, kiberdrošības konsultantu.
Absolventi ir sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Pamatprasības: Bakalaura grāds inženierzinātnēs vai datorzinātnēs, vai profesionālais bakalaura grāds nosauktajām nozaru grupām atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma izglītība.
Papildprasības: sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas