Adaptronika

.
.
Adaptronika

Profesionālās maģistra studijas ir nākamais līmenis pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas ar elektrotehniku, enerģētiku, mehatroniku un elektroniku saistītajās nozarēs.Studiju programmas vispārīgais mērķis ir nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, lai studējošie sasniegtu maģistra profesionālajam grādam atbilstošu kompetenci. Studiju programmā studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un kompetenci vispusīgai un efektīvai rīcībai elektrotehnikas un adaptronikas jomā – dažādu adaptīvo sistēmu projektēšanā, īstenošanā, pilnveidošanā, ekspluatēšanā un vadībā, kā arī veido pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un prasmju iegūšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā un elektroinženiera profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība elektrotehnikā, enerģētikā, mehatronikā, elektronikā un elektroinženiera profesionālā kvalifikācija
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē, enerģētikā, elektronikā un automātikā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju pilnveidot teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam ar mūsdienīgām adaptīvām sistēmām elektrotehnikas, elektronikas, enerģētikas, mehatronisko sistēmu automatizācijas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju un sistēmu projektēšanas, izveidošanas, īstenošanas un vadības prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs, kā arī turpināt papildus izglītību profesionālās kompetences paaugstināšanai vai doktora studiju programmās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- veidot prasmi efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan adaptīvo sistēmu izveidei;
- iemācīt risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
- veicināt radoši pielietot zināšanas par dzīvnieku un augu valsts pārstāvju īpatnībām mūsdienīgo elektrisko tehnoloģiju projektēšanā;
- iemācīt risināt elektrotehnisko un elektronisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās ražošanas sfērās;
- sniegt pārskatu par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem un ekonomiskās darbības principiem,
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm kvalitātes vadības jomā;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj projektēt, praktiski realizēt un ekspluatēt jaunas ārējiem apstākļiem adaptējamas sistēmas, izmantojot modernas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus, piedziņas sistēmas un dažādu veidu sensorus;
- prot novērtēt vides objektu (dzīvnieku un augu valsts pārstāvju) īpatnību pielietošanas iespējas mūsdienīgu elektriski adaptīvo tehnoloģiju projektēšanai un izveidei;
- spēj izmantot datortehniku, sastādot programmas tehnoloģisko procesu automatizācijai;
- prot projektēt, izveidot un ekspluatēt jaunas datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām ar enerģijas taupīšanas un racionālas izmantošanas īpatnībām;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību elektrotehnikas un elektronikas un to vadības jomās, tos pamatot un analizēt rezultātus;
- prot analizēt praktiskos izaicinājumus un veikt atbilstošas teorētiskās pieejas izvērtēšanu elektrotehnisko un elektronisko iekārtu pilnveidošanas un ekspluatācijas jomā;
- prot novērtēt reflektantu/studentu zināšanu līmeni un atbilstoši realizēt zinātniski-pedagoģisko darbību.

Karjera

Studiju programmas absolvents var strādāt par augsti kvalificētu speciālistu elektrisko tehnoloģiju, to automatizācijas, adaptīvo sistēmu projektēšanas jomā ikvienā uzņēmumā, zinātniskās pētniecības un izglītības iestādē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

-

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas