Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

.
.
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Studiju programma apskata aktuālus loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadības aspektus, īpaši koncentrējoties uz atbilstošu informācijas tehnoloģijā sakņotu risinājumu izstrādi un ieviešanu. Studenti apgūst loģistikas IT risinājumus, imitācijas modelēšanas metodes un rīkus, kas atbalsta tehnisko pieeju loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes problēmu risināšanā. Studiju programma izstrādāta un tiek īstenota, sadarbojoties ar UAB Autonomous University of Barcelona (Spānija) un UASW Technical University of Applied Sciences Wildau (Vācija). Studiju programmas ietvaros paredzēta studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte, kas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Andrejs Romānovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu vai dabaszinātņu, vai sociālo zinātņu (ekonomikā, vadībzinātnē) bakalaura grāds vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 3 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kuras saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentos sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā;
- studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus, tai skaitā informācijas tehnoloģijas, kas nodrošina dažādu problēmu efektīvu risināšanu loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
- nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu Eiropas universitāšu mācībspēkiem;
- nodrošināt studentu un mācībspēku mobilitāti konsorcija partneruniversitāšu ietvaros;
- nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgajām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās;
- rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu veikšanā;
- sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresursus, vides aizsardzības jautājumus, kā arī tehnoloģiskus un ekonomiskus aspektus;
- spēj identificēt dažādas problēmas, kas rodas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī novērtēt to sarežģītību;
- spēj izvēlēties un lietot piemērotas metodes un tehnoloģijas, lai risinātu problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
- spēj izvērtēt dažādas risinājumu alternatīvas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī izvēlēties un ieviest vispiemērotāko risinājumu;
- spēj argumentēti pārliecināt un motivēt lēmējpersonas izvēlēties atbilstošus piegādes ķēdes partnerus, plānot un koordinēt projektu par šī risinājuma ieviešanu;
- spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
- prot izvēlēties piemērotāko transportēšanas risinājumu konkrētas problēmas risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
- spēj lietot modernus inženierrisinājumus un tehnoloģijas konkrētu problēmu risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
- spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
- spēj pamatot konkrētas problēmas risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
- savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
- spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kā arī vadīt tos;
- ir sagatavoti turpmākām mācībām doktorantūrā.

Karjera

Studiju programma ir piemērota studentiem, kas vēlās kļūt par loģistikas sistēmu ieviešanas konsultantiem un piegādes ķēdes pārvaldniekiem, ka arī loģistikas informācijas sistēmu pārvaldniekiem, loģistikas un informācijas tehnoloģijas projektu vadītājiem, loģistikas lietotņu speciālistiem, loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu modelēšanas speciālistiem, iepirkumu vai transportēšanas vadītājiem, informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājiem loģistikas uzņēmumā. Absolventi ir sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Lai studētu studiju programmā, studentiem nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL iegūtie vismaz 630 punkti vai datorizētajā versijā vismaz 250 punkti; vai IELTS vismaz 6.5 punkti, vai „Cambridge Proficiency Certificate of English” ar novērtējumu C vai augstāk, vai sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas