Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija

.
.
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija

Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija nodarbojas ar sakaru sistēmām un liela mēroga datu tīkliem, kas attēlo, apstrādā, uzglabā un pārraida analogo un digitālo informāciju. Jau ilgus gadus telekomunikāciju un datu pārraides sfēras ir vienas no pasaulē visstraujāk attīstošajām nozarēm. Tādēļ studiju programma ir paredzēta, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem šajā strauji augošajā nozarē.Programma iepazīstina ar metodēm, teorijām, principiem un tehnoloģijām, lai risinātu aktuālas signālu pārraides un uztveršanas problēmas, informācijas drošības aspektus, dažādu sakaru tīklu starpsavienojumus, savietojamību un līdzāspastāvēšanu, kā arī sakaru sistēmu projektēšanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
40 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Lilita Ģēģere, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrosakaru inženierijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir studējošajiem nodrošināt inženierzinātņu nozares teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, kas balstīta uz teorētiskajām nostādnēm telekomunikāciju tehnoloģiju un datu pārraides jomās; sagatavot inovatīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus speciālistus ar starptautiski konkurētspējīgu akadēmisko izglītību.
Studiju programmas mērķis un uzdevumi tiek formulēti balstoties uz aptaujām par ieinteresēto pušu (potenciālie darba dēvēji, universitātes, studējošie, sabiedrība un zinātniskās institūcijas) vēlmēm un prasībām pret absolventu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību telekomunikāciju tehnoloģiju un datu pārraides jomās;
- sniegt jomas teorētisko studiju kursu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- nodrošināt studiju programmai raksturīgu specializētu zināšanu ieguvi un prasmi tās pielietot uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju tehnoloģijās un datu pārraides inženierijā;
- sniegt studējošajiem zināšanas par datorizētu rīku pielietošanu sakaru sistēmu analīzē, modelēšanā, projektēšanā un atsevišķu moduļu programmēšanā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa īstenošanas, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un iemaņas, atbilstoši izmaiņām telekomunikāciju un datu pārraides jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē;
- sniegt studentiem vispusīgās starptautiski konkurētspējīgas zināšanas un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulētām prasībām telekomunikāciju un sakaru inženieriem, sagatavojot praktiskam darbam sakaru sistēmu projektēšanā, izveidē un uzturēšanā, liela apjoma datu pārraidē un apstrādē;
- attīstīt studentu prasmes veikt kvalitatīvu nepieciešamās informācijas iegūšanu, atlasīšanu un analīzi, to izmantošanu lēmumu pieņemšanai kā arī telekomunikāciju un datu pārraides nozares problēmu risināšanai;
- veicināt studentu interesi par turpmāku akadēmisko zināšanu papildināšanu un tālākām studijām, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to praktisku izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt studentu pētniecisko darbu un iegūto zinātības praktisku izmantošanu telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju uzņēmumos, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- pārzina jomas teorētisko studiju kursu apgūšanai nepieciešamos fundamentālo zinātņu pamatus;
- pārzina telekomunikāciju un datu pārraides apakšnozares teorētisko studiju pamatkursu saturu līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju kursu un virziena novitāšu apguvei;
- pārzina izpratnes līmenī: telekomunikāciju un datoru tīklus, galvenajās tehnoloģijas un standartus, telekomunikāciju iekārtu darbības principus, telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas metodes, datu pārraides sistēmas un to galvenos konceptus, telekomunikāciju iekārtu un tīklu ekspluatācijas pamatus un mērīšanas metodes;
- spēj strādāt ar svešvalodā pieejamo zinātnisko, tehnisko un metodisko literatūru;
- spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju un datu pārraides apakšnozarē;
- prot veikt eksperimentālu datu apstrādi telekomunikāciju un datu pārraides sistēmu darbības īpatnību analīzē;
- spēj izstrādāt lietojumprogrammas un algoritmus konkrētu uzdevumu risināšanai;
- spēj sistematizēt saistīto informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus, tos prezentēt;
- spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru telekomunikāciju un datu pārraides sistēmu projektēšanas procesā;
- spēj veikt stāvokļa analīzi par telekomunikācijās un datu pārraides sistēmās aktuālām problēmām un to risinājumiem, balstoties uz literatūras un Internetā pieejamās informācijas izpēti;
- spēj veikt telekomunikāciju tīklu un iekārtu diagnostiku un galveno darbības parametru novērtēšanu;
- spēj strādāt individuāli un komandā, turpināt mācīties un izglītoties telekomunikāciju un datu pārraides jomās, rīkoties ilgtspējīgi, ētiski un atbildīgi, lai neradītu kaitējumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Karjera

Studiju programmas absolventi var kļūt par starptautiski konkurētspējīgiem konsultantiem, projektētājiem, tehniķiem, inženieriem, datu pārraides infrastruktūras speciālistiem, telekomunikāciju sistēmu analīzes un uzraudzības speciālistiem, telekomunikāciju tehnoloģiju un risinājumu izstrādes un ieviešanas speciālistiem, zinātniekiem.
Studiju laikā iegūtās zināšanas ļauj dibināt savu uzņēmumu, ieņemt vadošus amatus privātos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kā arī vadīt augsta līmeņa inženiertehniskos projektus pieprasītās moderno tehnoloģiju jomās.
Potenciālie darba devēji:
• telekomunikāciju uzņēmumi;
• IT kompānijas;
• augstākās izglītības iestādes;
• zinātniski pētnieciskās iestādes;
• nozares ražotnes.

Kontakti

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte (DITEF)

Zunda krastmala 10, Rīga
+371 67089506

DITEF mājaslapa

 

Studijas