Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

.
.
Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

Studiju programmas virsmērķis ir sagatavot augstas klases speciālistus augstas enerģijas daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās un citos ar šiem zinātnes virzieniem cieši saistītos zinātnes virzienos, kā piemēram, daļiņu detektoru sistēmu attīstīšanā un paātrinātāju fizikā. Studiju programma sniegs studentiem spēcīgu teorētisko zināšanu, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai attiecīgajā zinātnes virzienā, bāzi. Tāpat, studentam tiks sniegta iespēja apgūt dažādas papildzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, šādam pētnieciskajam darbam, kā piemēram, programmēšanas un datormodelēšanas prasmes. Studiju programmas laikā studenta fokuss tiks vērsts tieši uz pētniecisko darbu, kura izpildes laikā students iegūs visu nepieciešamo pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences, lai spētu attīstīt tālāku pētniecisko karjeru attiecīgajā zinātnes novirzienā. Studentam tiks sniegta iespēja pavadīt laiku atbilstošā laboratorijā, kā piemēram, CERN, uzturoties tur ilga laika komandējumā (ILK).

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Doktorantūras skola
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
4 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Kārlis Dreimanis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs vai zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs
Maksa gadā
€ 11 210 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas galvenie mērķi ir: sagatavot starptautiski konkurētspējīgus pētniekus darbam universitātēs un pētnieciskajās laboratorijās, kā arī augsti kvalificētu un inovatīvu darbaspēku kopumā; sniegt Latvijā citādi nepieejamas iespējas pētnieciskajam darbam augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, tādējādi nodrošinot pretsvaru intelektuālā potenciāla aizplūšanai no valsts; audzēt Latvijas zinātnisko kapacitāti augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju pētniecībā, kā arī dabaszinātņu un inženierzinātņu kapacitāti kopumā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sagatavot spēcīgus speciālistus augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās;
- nodrošināt studējošajiem tādu pieredzi, lai tie būtu konkurētspējīgs darba spēks gan zinātnē, gan ārpus tās;
- stiprināt zinātniskās pētniecības kvalitāti Latvijā, kā arī stiprināt Latvijas sadarbību ar CERN.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj analizēt iegūto informāciju, kā arī sintezēt no šādas analīzes rezultātā iegūtajām atziņām izrietošas jaunas zināšanas;
- spēj identificēt specifiskus, konkrētajam pētniecības darbam nepieciešamus iegūto zināšanu un prasmju aspektus, un veiksmīgi pielietot tos savā pētnieciskajā darbā;
- spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbu, noteikt un veikt pētnieciskās darbības, kas nepieciešamas rezultātu iegūšanai un spēja kritisku izvērtēt iegūto rezultātu kvalitāti;
- spēj patstāvīgi atrast tālāku zināšanu un prasmju iegūšanai nepieciešamos informācijas avotus un pielietot tos;
- spēj apkopot un prezentēt iegūtās zināšanas, atziņas un prasmes; spēja komunicēt savas pētniecības nepieciešamību dažādu līmeņu auditorijai;
- spēj adekvāti pielietot un inkorporēt citu pētnieku iegūtās atziņas savā pētnieciskajā darbā, palīdzēt un atbalstīt citu pētnieku darbu attiecīgajā zinātnes nozarē, atbalstīt un sniegt padomu zinātnes nozares attīstībā valstī.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt kā augstas kvalifikācijas eksperti ārkārtīgi dažādās nodarbinātības jomās. Absolventiem būs augstas datu apstrādes un analīzes prasmes, kā arī prasmes programmēšanā un/vai datormodelēšanā. Absolventi būs pievilcīgs darba spēks zinātniskajām institūcijām vietējā un vispasaules mērogā.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416+371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas