Būvniecība

.
.
Būvniecība

Būvniecība ir viena no sabiedrības labklājībai svarīgākajām nozarēm. Tā projektē un konstruē vidi, kurā mēs dzīvojam. Studiju programma sniedz iespēju apgūt ar būvniecības nozari saistīto fundamentālo zinātņu pamatus, analītiskās un eksperimentālās pētniecības, kā arī iegūto rezultātu zinātniskās apstrādes metodes. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
5 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Sandris Ručevskis, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, vai profesionālais maģistra grāds būvniecībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana pētnieciskai darbībai, mācībspēku akadēmiskā personāla sagatavošana darbam universitātē būvniecības jomā un zinātnieku sagatavošana patstāvīgai darbībai un pētniecības projektu vadīšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- apgūt zinātniskās pētniecības metodes;
- izstrādāt promocijas darbu;
- publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Doktorantūras studijas ir paredzētas, lai papildinātu iepriekšējā līmeņa studijās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas patstāvīgam pētnieciskajam darbam būvinženierzinātnēs, kā arī sagatavotos patstāvīgai pētnieciskajai un mācību darbībai. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs. Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas