Aviācijas transports

.
.
Aviācijas transports

Programma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību. To apgūstot, Tu saņemsi pasaulē atzītu sertifikātu un kļūsi par starptautiska līmeņa gaisakuģu mehānisko iekārtu, dzinēju un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas speciālistu, varēsi analizēt un organizēt gaisa transporta sistēmu darbību un projektēt aviācijas tehniku. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai bakalaura studiju programmai «Aviācijas transports» iegūstamais grāds mainīsies uz gaisa kuģa tehniskās apkopes mehānikas inženieris vai gaisa kuģa tehniskās apkopes avionikas inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
70 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Andris Rijkuris, Doktors, Institūta direktora vietnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds aviācijas transportā / gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila augstas kvalitātes starptautiskā līmeņa atzītus speciālistus ar integrēta otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību aviācijas transporta nozarē un kuri spēj sekmīgi piedalīties gaisa kuģu mehānisko iekārtu, agregātu un mezglu tehniskās apkopes nodrošināšanā un remontā kā ar gaisa kuģu elektronisko, radioelektronisko, elektrisko un elektromehānisko iekārtu, agregātu un mezglu tehniskās apkopes nodrošināšanā un remontā. Studiju laikā iegūtās nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences dod iespēju aviācijas transporta apkopes inženierim veiksmīgi integrēties starptautiskajā darba tirgū, piedalīties zinātnisko pētījumu izpildē, metodisku aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu un iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt nepārtrauktu aviācijas nozares kvalitātes paaugstināšanu, sagatavojot augsti kvalificētus izglītības speciālistus privātajam un publiskajam sektoram aviācijas transporta jomā;
- attīstīt studējošo spēju plānot inženiera uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu tehnisko apkopi vai elektronisko, elektrisko un elektromehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību, apkopi;
- attīstīt spēju analizēt ekonomiskos aspektus, plānot izpildāmos darbus, sagatavot darbam mehāniskās iekārtas vai elektroniskās iekārtas saskaņā ar spēkā esošajām reglamentējošajām instrukcijām;
- attīstīt studējošo spēju veikt profesionālo, inovatīvo un pētniecisko darbību aviācijas transporta jomā, kas būtu par pamatu mehānisko vai avionikas iekārtu normatīvās dokumentācijas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai;
- attīstīt studējošajiem spējas patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt aviācijas transporta sistēmas informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas aviācijas transporta mehānisko vai elektronisko iekārtu apkopes un ekspluatācijas jomā;
- veicināt studentu un akadēmiskā personāla sadarbību zinātnisko darbu izstrādē un iegūto rezultātu praktisko īstenošanu aviācijas nozares uzņēmumos, kā arī publiskot iegūtos rezultātus;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām augstākā līmeņa studiju programmās, mūžizglītību, kā arī pilnveidot zināšanas par novitātēm nozarē un profesionālās darbības jomā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj demonstrēt aviācijas transporta nozarei raksturīgās mehānikas vai avionikas pamata un specializējošās zināšanas un nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- izmantojot teorētiskās zināšanas un iegūtās prasmes spēj analītiski izskaidrot aviācijas transporta mehānisko vai elektronisko iekārtu agregātu un mezglu sistēmas informāciju, to izmantojot pieņemt lēmumus un risināt problēmas aviācijas transporta un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas un apkopes jomā;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, formulēt un analītiski aprakstīt mehānisko vai elektronisko iekārtu informāciju un pieņemt lēmumus radušos problēmu risināšanā aviācijas transporta sistēmas nozarē;
- spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par aviācijas transporta un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānisko vai elektronisko iekārtu apkopes jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi strukturēt mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi aviācijas transporta un ar to saistītajās starpdisciplinārajās jomās, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbus individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radušos problēmu risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties aviācijas transporta sistēmas jomas attīstībā.

Karjera

Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris strādā organizācijās un uzņēmumos, kuros izmanto gaisa kuģus, veic tehnisko ekspluatāciju, apkopi un remontu.
Tehniskās apkopes inženieris veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu elektronisko, elektrisko un elektromehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, gatavo darbam elektroniskās un elektriskās ierīces kā arī veic pētniecības darbus gaisa kuģu tehniskās apkopes un ekspluatācijas jomā.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas