Siltumenerģētika un siltumtehnika

.
.
Siltumenerģētika un siltumtehnika

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistu ar darba tirgum atbilstošu izglītības līmeni un pārzināsi primāro energoresursu – kurināmā, hidroresursu, vēja enerģijas, saules starojuma u. c. – piesaisti un izmantošanu energoapgādes mērķiem. Tu orientēsies siltumenerģijas ražošanas, pārvadīšanas, sadales un racionālas izmantošanas tehnoloģijās. Foto: www.liepajasenergija.lv

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Rusovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā / siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
€ 2 540 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares speciālistus ar enerģētikas, siltumapgādes u.c. nozaru darba tirgum atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesijas standartam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentu prasmes izmantot teorētiskās zināšanas, nozares aktualitātes un prasības konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai darbā ar esošajām un jaunām tehnoloģijām un to izstrādnēm;
- attīstīt zaļo un analītisko domāšanu praktisko uzdevumu izpildē, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- attīstīt spējas darboties komandā un sadarboties ar dažādu jomu un līmeņu speciālistiem;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, zināšanu papildināšanu un studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj iegūt, atlasīt, apkopot un analizēt informāciju siltumenerģētikas un siltumtehnikas, kā arī citās nozarēs un izmantot to problēmu un risinājumu formulēšanā, lēmumu pieņemšanā un profesionālo uzdevumu izpildē;
- spēj veikt siltumtehniskos, inženiertehniskos un tehniski-ekonomiskos aprēķinus un izstrādāt projektu ekonomisko pamatojumu;
- spēj analizēt un uzraudzīt centralizēto, lokālo un individuālo siltumapgādes sistēmu un siltumtehnisko iekārtu darbību, kā arī siltuma ražošanas un izmantošanas tehnoloģiskos procesus;
- spēj organizēt un veikt siltumtehnisko iekārtu, siltuma ražošanas un siltumapgādes sistēmu ekspluatāciju un tehniskās pārbaudes, kā arī plānot to montāžas un izbūves darbu veikšanu un organizāciju;
- spēj izstrādāt projektu siltumtehnisko daļu, veicot vides ietekmes un energoefektivitātes novērtēšanu, kā arī alternatīvo variantu analīzi;
- spēj veikt uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, vides aizsardzības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības un izmantojot nozarei saistošus normatīvos aktus un standartus;
- spēj atbildīgi plānot, organizēt un uzraudzīt operatīvo profesionālo un uzņēmumu darbību, veicot uzdevumus individuāli un komandā;
- spēj patstāvīgi izmantot informācijas tehnoloģijas profesionālo uzdevumu izpildē, izvēloties piemērotāku programmnodrošinājumu, atbilstošus informācijas resursus un līdzekļus;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā jomā, kas saistīta ar siltuma izmantošanu, tajā skaitā atbilstošu projektu izstrādāšanu un realizāciju. Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā nozares vadošajos uzņēmumos un energoobjektos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, SIA Liepājas enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija, SIA Adven Latvia, u.c. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, būvniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un namu apsaimniekošanas uzņēmumos.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas