Dzelzceļa inženierija

.
.
Dzelzceļa inženierija

RTU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo inženierus dzelzceļa nozarē. Studiju programma nodrošina topošā transporta inženiera atbilstību transporta jomas mūsdienīgām un nākotnes prasībām. Papildus mehānikai un elektrotehnikai programma satur lielu ar informācijas tehnoloģijām un programmēšanu saistīto studiju kursu skaitu, kas ļauj paplašināt topošā speciālista zināšanu spektru, neierobežojoties tikai ar dzelzceļa jomu, palielināt viņa konkurētspēju darba tirgū, dot iespēju turpmāk strādāt ne tikai dzelzceļā, bet arī par specialistu ar informācijas tehnoloģiju un programmēšanu prasmēm ar transportu saistītos uzņēmumos. Īpašā uzmanība tiek pievērsta praktiskai daļai, lai dotu ne tikai zināšanas, bet arī prasmes. Studiju programmā izmantota pasaules progresīvākā metodika – uz projektiem balstīta apmācība. Tā orientēta uz augstākās kvalifikācijas specialistu sagatavošanu, paredz ierobežotu studentu skaitu, individuālā projekta izstrādi, sākot jau no pirmā mācību gada. Izstrādājot projektu, ir jāapgūst studiju kursi, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas ļaus uzskatami apvienot teoriju ar to praktisko pielietojumu. Studiju programmā jau no pirmā gada sāksies ar transporta nozari saistītie studiju kursi. Katram studentam tiks piesaistīts vadītājs-mentors, kurš vadīs, palīdzēs un konsultēs diplomprojekta izstrādes laikā. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mihails Gorobecs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā / dzelzceļa transporta inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem iespēju iegūt profesionālās prasmes dzelzceļa inženierijas jomā, atbilstoši profesijas standartam, sniedzot teorētiskās zināšanas un kompetences transporta informācijas, komunikācijas un mākslīgā intelekta tehnoloģijās (IKT), bezvadītāju transportlīdzekļu tehnoloģijās un to datorizēto un robotizēto vadības sistēmu programmēšanā, projektēšanā un izstrādē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa nozarē;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- attīstīt studentu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un programmēšanas prasmes, lai tās atbilstu mūsdienu un nākotnes tendencēm dzelzceļa digitalizācijā, datorizācijā un autonomo vilcienu vadībā;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistrantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā;
- veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- prot pilnveidot integrētu un līdzsvarotu dzelzceļa sistēmu, izstrādāt un attīstīt progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas iekļaujas esošā dzelzceļā, veicinot transporta integrācijas procesus;-
- ir kompetents rosināt jaunāko tehnoloģiju ieviešanu dzelzceļa transporta uzņēmumā un īstenot izpētes darbu, attīstības un pilnveides pasākumus un inovāciju;
- prot analizēt dzelzceļa transporta tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus un vērtēt dzelzceļa transporta sistēmu tehnoloģisko procesu efektivitāti;
- ir kompetents veicināt iekšējās loģistikas un informācijas tehnoloģiju efektīvu lietošanu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju vadībā un ar datora palīdzību modelēt dzelzceļa transporta sistēmu funkcionēšanu un analizēt darbības procesus;
- prot izstrādāt un pilnveidot ilgtermiņa un vidējā termiņa dzelzceļa transporta sistēmas un tās tehniskās attīstības stratēģijas, plānus un programmas, kā arī izstrādāt dzelzceļa vilcienu kustības organizācijas stratēģiskos un operatīvos plānus;
- ir kompetents izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus un drošus pārvadājumus, izstrādāt progresīvus pārvadājumu organizācijas risinājumus, automatizācijas un datorizācijas līdzekļus dzelzceļa transportā un veicināt multimodālo risinājumu attīstību un integrāciju dzelzceļa transporta sistēmās;
- prot projektēt dzelzceļa transporta infrastruktūras un tehniskos līdzekļus, pilnveidot ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās dokumentācijas noteiktajām prasībām un izstrādāt tehnoloģisko un konstruktoru dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās dokumentācijas noteiktajām prasībām;
- ir kompetents piedalīties dzelzceļa automātikas un borta iekārtu uzstādīšanas, palaišanas un regulēšanas darbu izpildē, piedalīties dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbos, pilnveidot dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un servisa uzņēmuma organizatoriskās un vadības struktūras, uzraudzīt dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu darbību, atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās dokumentācijas noteiktajām prasībām;
- prot veikt uzdevumus, atbilstoši uzņēmuma darba organizācijas principiem un orientējoties uz kopējā mērķa sasniegšanu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas principus, civilās aizsardzības prasības, rūpējoties par apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
- prot plānot un īstenot savu profesionālo izaugsmi.

Karjera

Studiju programmas absolventi būs specialisti ar moderno datortehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju prasmēm transporta jomā un varēs strādāt gan dzelzceļa uzņēmumos, gan arī uzņēmumos, kas saistīti ar transportu un IT nozari gan Latvijā, gan arī ārzemēs.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas