Medicīnas inženierija un fizika

.
.
Medicīnas inženierija un fizika

Programma sagatavo profesionālus medicīnas inženierijas un fizikas nozares speciālistus ar augstāko izglītību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jurijs Dehtjars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā / medicīnas fiziķis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mašīnzinātnes, elektrozinātnes, datorvadības vai datorzinātņu tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā / medicīnas fiziķis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, ķīmijā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir:
- sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus augsta līmeņa speciālistus, kuriem piemīt sistēmiska domāšana un izpratne, kuru zināšanas, līderības prasmes un kompetences ļautu strādāt medicīnas iestādēs, medicīnas iekārtu ražotāju pārstāvniecībās un citur;
- nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa un profesijas standartā noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencei dabā medicīnas fizikas jomā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt vispusīgu, nepārtrauktu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas un prasmes medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomā;
- veidot un attīstīt studējošo prasmi veikt pētniecisko darbu, veicināt studentu un akadēmiskā personāla mijiedarbību zinātnisko darbu izstrādē un demonstrēt paraugpraksi iegūto rezultātu praktiskai īstenošanai nozares uzņēmumos, kā arī iegūto zinātnisko rezultātu publiskošanu;
- attīstīt kritikas, analītiskās un sistemātiskās domāšanas spējas, prasmi veikt darba rezultātu analīzi;
- sniegt studentiem padziļinātas un paplašinātas zināšanas, veicināt izpratni par medicīnas fizikas un nanoinženierijas, medicīnas inženiertehnoloģijām saistītajiem pētījumiem, iekārtām;
- sniegt studentiem padziļinātas un paplašinātas zināšanas kādā no specializācijas virzieniem, veicināt izpratni par pētījumu iespējām, izmantojamajām iekārtām un tehnoloģijām;
- attīstīt prasmi pielietot teorētiskās zināšanas ar medicīnas inženierzinātni un nanotehnoloģijām saistīto problēmu risināšanā;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo prasmju un akadēmisko zināšanu pilnveidi
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām augstāka līmeņa studiju programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt vispusīgas teorētiskas zināšanas medicīnas un nanoinženierijas jomās, specializētas zināšanas un izpratni par dažādiem fundamentālajiem jautājumiem, atklājumiem un attīstības tendencēm;
- pārzina zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī programmēšanas, fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
- spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par pētāmajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
- spēj apkopot, salīdzināt un savas kompetences līmenī iztirzāt iegūtos pētniecības rezultātus zinātniskajos darbos, ziņojumos, atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
- spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai praktiskās darbības metožu attīstībā.

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas; prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā; spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu; vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozares
projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs – slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs, specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas