Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

.
.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Programma sagatavo siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierus, kas prot projektēt un modernizēt ēku, pilsētu un citu apdzīvoto vietu siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpēties par to ekspluatāciju un apkopi un pārraudzīt šo sistēmu ierīkošanas darbus vai vadīt to dienestu darbu, kuri siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmas izmanto un apkalpo.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
25 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Lana Migla, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās / inženiersistēmu būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 050 - Pilna laika klātienes
€ 1 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
200
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 6 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos;
- attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes;
- veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai, teorētiskai risināšanai un inženiera darba veikšanai;
- nodrošināt vismaz 24 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to mijiedarbību, prot noteikt to pilnveides pasākumus;
- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina un spēj veikt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jaunāko sasniegumu pamatprincipus;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus;
- spēj veidot inženiera karjeru, kā arī turpināt studijas maģistratūrā.

Karjera

Studiju programma sagatavo inženierus un pētniekus siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu jomā, kuri var strādāt privātajos un pašvaldību uzņēmumos, kas nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru – siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju (A/S “Latvijas gāze”, A/S “Rīgas siltums”, SIA “Rīgas ūdens” u.c.), ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi; kā arī sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus ēku inženiersistēmu projektēšanai un montāžas darbu vadīšanai.
Šīs būvzinātņu apakšnozares pētījumi ir saistīti ar enerģētiku, mašīnbūvi, ekoloģiju un dabas aizsardzību.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas