Ģeomātika

.
.
Ģeomātika

Tā ir vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam darbam šajos virzienos. Studentiem jāizvēlas viena no specializācijas jomām: ģeodēzija, mērniecība vai kartogrāfija.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā / ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 550 - Pilna laika klātienes
€ 2 840 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
270
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Sniegt profesionālo bakalaura izglītību un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, sniegt profesionālo izglītību ģeomātikas apakšnozarē, sniegt, atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem, profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt profesionālo darbību, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem 6. EKI profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar specializētām programmatūrām;
- attīstīt prasmes darbā ar ģeodēziskajiem instrumentiem;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko mobilitāti un piedalīšanos projektos;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu;
- spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;
- spēj veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas formas un metodes ģeomātikā;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.

Karjera

Studiju programmas absolvents var strādāt par mērnieka palīgu, ģeodēzistu, kartogrāfu valsts un privātajos uzņēmumos, kā arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Mērnieka palīgs veic uzmērījumus sertificēta mērnieka vadībā, patstāvīgi apstrādā datus, piedalās uzmērīšanas lietas sagatavošanā. Ģeodēziskajos darbos būvniecībā veic uzmērīšanu, apstrādā datus. Kartogrāfs apstrādā atsevišķus slāņus, vāc aktuālo informāciju, tieši sadarbojas ar kartes redaktoru.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas