Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

.
.
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Programma sagatavo speciālistus, kuri ir konkurētspējīgi Latvijas un Eiropas Savienības modernajā inženierzinātņu darba tirgū, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu. 2022./2023. akadēmiskā gadā akadēmiskai maģistra studiju programmai «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve» mainīsies iegūstamais maģistra grāds uz inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Vitālijs Beresņevičs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē, mehānikā un metālapstrādē, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Sagatavot konkurētspējīgus inženierus ar plaša profila zināšanām mehānikas un mašīnbūves nozarē, kuri var strādāt savā profesijā gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos un projektos, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt studējošajiem padziļināto teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē;
- iepazīstināt studējošos ar jaunākiem pētījumiem un attīstības tendencēm mehānikas un mašīnbūves jomā;
- ar laboratorijas darbu palīdzību nostiprināt prasmes darbā ar nozarē lietotajām datorprogrammām, kā arī veicināt izpratni par datorprogrammu nepārtraukto attīstību, lai pēc studiju programmas beigšanas studējošais spēj strādāt ar dažādām līdzīgām alternatīvām;
- veicināt izpratni par inovatīvu inženiertehnisko produktu radīšanas ciklu, dažādu jomu speciālistu sadarbību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot tehniskos procesus mehānikā un mašīnbūvē, kā arī spēj sniegt savus ierosinājumus to uzlabošanai;
- spēj izvērtēt tehnoloģisko procesu aprakstus, veikt to analīzi, novērtēt mehānisko sistēmu darbības kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj izvērtēt mehānisko iekārtu ekspluatācijas procesus, sniegt ierosinājumus par procesa uzlabojumiem;
- spēj plānot nepieciešamos resursus inženiertehnisko sistēmu sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina un spēj veikt mehānisko sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju pēc papildus apmācības par konkrēto sistēmu;
- spēj veidot inženiera karjeru, efektīvi sadarbojoties ar cita profila speciālistiem un kopīgi izstrādāt inovatīvus inženiertehniskos produktus;
- spēj turpināt studijas doktorantūrā.

Karjera

Studiju programmas absolventi strādā uzņēmumos, kas ir vērsti uz jaunu un klientam pielāgotu produktu – mehānisko iekārtu un to elementu – projektēšanu un ražošanu, kā arī uzņēmumos, kur jānodrošina mehānisko iekārtu uzturēšana un projektos, kur jāveic aprēķini un simulācijas datorprogrammās, ko apgūst konkrētas programmas ietvaros. Pēc papildus specifiskas apmācības absolventi var strādāt tehnisko mērījumu un diagnostikas jomā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Galvenie noteikumi studiju uzsākšanā ir akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas