Ģeomātika

.
.
Ģeomātika

Programma izstrādāta augstākā līmeņa speciālistu – ģeodēzistu un kartogrāfu – sagatavošanai darbam valsts iestādēs (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienestā, Valsts zemes dienestā), kā arī privātajos uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds ģeomātikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds ģeomātikā / būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeomātikā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, mežsaimniecībā vai ģeoloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt 7.līmeņa profesionālo kvalifikāciju ģeomātikā, sagatavot konkurētspējīgu inženieri, kā arī dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt būvniecības zinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst ģeomātikas augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt būvzinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ģeomātikā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
- spēj patstāvīgi strādāt pie savas profesionālās pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros darba apstākļos;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā;
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos instrumentus, datu apstrādes metodes;
- spēj vadīt ģeodēziskos ar būvniecības procesu saistītos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus;
- pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;
- prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;
- spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;
- spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas būvniecības nozarē;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;
- spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos;
- spēj nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar nozares pārstāvjiem.

Karjera

Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā var strādāt valsts un privātajos uzņēmumos, veikt pedagoģisko darbību, kā arī strādāt par ģeodēzisko instrumentu izplatītāju.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas