Aerokosmisko sistēmu inženierija

.
.
Aerokosmisko sistēmu inženierija

Studiju programma sadarbībā ar Eiropas Kosmosa Aģentūru un vietējiem kosmosa industrijas pārstāvjiem izstrādāta aerokosmiskās industrijas vajadzībām iekļaujot kosmosa sistēmu aktuālās tematikas. Studiju programma nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrijas akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta jomā ar specializēšanās iespēju dažādās aerokosmiskās darbības sfērās, pievēršot sevišķu lomu mūsdienīgām transporta sistēmām ar progresīvām tehnoloģijām, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu un to optimālu kombināciju.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Hauka, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu aerokosmisko sistēmu speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām nozares zināšanām, kuriem piemīt sistēmiska un analītiska domāšana un patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavojot augstas klases speciālistus aerokosmiskajā un transporta sistēmu jomā;
- sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta (tajā skaitā kosmosa) sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
- veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, izveidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmums;
- attīstīt studējošo zinātniski pētniecisko darbu, veicināt dalību starptautiskās apmaiņas programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne).
Teorētisko un praktisko zināšanu, profesionālās un radošās prasmes un zinību padziļināta apgūšana jaunrades un pētniecības darbam transporta sistēmu inženierijas jomā, kas nodrošina izcili efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu vidē starptautiskā transportā un loģistikas nozarē.
Studiju kursu saturs tiek pastāvīgi pilnveidots, lai studējošajiem būtu zināšanas par transporta sistēmas zinātnes nozares profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem.
Iegūtās paplašinātās zināšanas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētnieciskajam darbam dažādās jomās (transporta informācijas tehnoloģiju, transportmašīnu projektēšanas, transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju, speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu kontroles iekārtu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju jomās).

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu transporta un loģistikas jomā, piedāvāt jaunus risinājumus, metodoloģiju vai tehnoloģiju transporta jomā;
- spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītu matemātisko modeļu izmantošanu transporta jomas problēmu pētīšanā, par transporta tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu konstrukciju optimizācijas aprēķinu veikšanu gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- spēj veikt uzņēmējdarbību transporta uzņēmumā, analizēt tā efektivitāti;
- spēj organizēt, vadīt un kontrolēt transporta līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus;
- spēj veikt inovācijas transporta sistēmas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā;
- spēj veikt pētījumus, konstruēt sistēmas modeļus, pielietot pētījumu rezultātus un formulēt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem;
- spēj sagatavot pārskatus un publikācijas, prezentēt rezultātus;
- spēj tālāk mācīties un strādāt sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un pielietot jaunas pieejas situācijas uzlabošanai.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt transportsistēmu inženierijas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi;
- spēj integrēt dažādu jomu zināšanas loģistikas un transporta sistēmas inženierijā:
* integrētas un līdzsvarotas multimodālās un intermodālās transporta sistēmas izveidošana , pilnveidošana un vadīšana;
* progresīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrāde u.c.;
- spēj dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā transporta sistēmu pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā;
- spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj pielietot zināšanas un prasmes mainīgā situācijā, kā arī spēj paust profesionālai ētikai atbilstošu attieksmi, spēja profesionāli un ētiski rīkoties.
Akadēmiskā maģistra izglītība nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju kolēģiem.

Karjera

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Aerokosmisko sistēmu inženierija" izglītību ieguvušais augsti kvalificētais aerokosmisko sistēmu speciālists var strādāt transporta un ar transportu saistītos uzņēmumos tajā skaitā aviācijas un kosmosa industrijas uzņēmumos, transporta projektēšanas, transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju jomas uzņēmumos.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas