Dzelzceļa inženierija

.
.
Dzelzceļa inženierija

RTU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo inženierus ar maģistra grādu dzelzceļa nozarē. Studiju programma nodrošina topošā inženiera ar maģistra grādu atbilstību transporta jomas mūsdienīgām un nākotnes prasībām.
Programma paredzēta, lai papildinātu esošo dzelzceļa transporta inženieru kompetences ar projektu un darba vadības, optimizācijas, risku vērtēšanas un tehnoloģiju izstrādes vadības prasmēm. Programma satur studiju kursus saistītus ar optimizācijas metodēm, loģistiku, projektu vadību, dzelzceļa uzņēmuma darba organizēšanu, dzelzceļa tehnoloģijām, praksi un arī pētnieciskā darba pamatiem maģistra darba ietvaros. Studiju programmas apgūšana dod kompetences strādāt vadošajos amatos gan dzelzceļa uzņēmumos, gan arī uzņēmumos, kas saistīti ar transporta nozari gan Latvijā, gan arī ārzemēs. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai maģistra studiju programmai «Dzelzceļa inženierija» mainīsies studiju ilgums pilna laika studijās no 1,5 gadi uz 1 gads un mainīsies kvalifikācijas nosaukums uz dzelzceļa tehnoloģiju inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mihails Gorobecs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / dzelzceļa tehnoloģiju inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās vai profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / dzelzceļa tehnoloģiju inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 3 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem iespēju iegūt profesionālās prasmes dzelzceļa tehnoloģijās, atbilstoši profesijas standartam, sniedzot teorētiskās zināšanas un kompetences transporta uzņēmumu darba organizācijā, vadības procesu optimizācijā un tehnoloģisko sistēmu izpētes un izstrādes projektu vadībā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa nozarē;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā;
- veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- prot efektīvi plānot un vadīt inovatīvo pārvaldības sistēmu ieviešanu, veicinot transporta integrācijas un Eiropas Savienības dzelzceļa savietojamības procesus un vērtēt dzelzceļa transporta sistēmas attīstības perspektīvas;
- ir kompetents vadīt dzelzceļa transporta sistēmas un tās tehniskās attīstības stratēģiju plānu un programmu, dzelzceļa vilcienu kustības organizācijas stratēģisko un operatīvo plānu īstenošanu, dzelzceļa transporta sistēmu iekārtu un tehnisko līdzekļu modernizācijas projektus, plānojot un organizējot kolektīva darbu;
- prot novērtēt dzelzceļa transporta sistēmas kopējo efektivitāti, drošību un optimizācijas iespējas;
- ir kompetents optimizēt dzelzceļa transporta infrastruktūras, tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu ekspluatācijas, remonta un servisa darbību un vadību, pasažieru un kravu dzelzceļa pārvadājumus un infrastruktūras uzturēšanas saistītās jomas ar inovatīvām automatizācijas un datorizācijas metodēm, efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas;
- prot organizēt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu, iekārtu un pakalpojumu ekspertīzes, risku pārvaldību un sertifikāciju un piedalīties standartu un normatīvo dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā dzelzceļa transporta jomā;
- ir kompetents izstrādāt pētījumu un analīžu pārskatus un publikācijas un kvalifikācijas celšanas kursu programmas, pilnveidot informatīvos, zinātniskos un mācību materiālus dzelzceļa transporta jomā un prezentēt tos konferencēs/semināros dzelzceļa transporta jomā.

Karjera

Studiju programmas absolventi būs specialisti ar moderno informācijas tehnoloģiju un projektu vadības prasmēm transporta jomā un varēs strādāt vadošajos amatos gan dzelzceļa uzņēmumos, gan arī uzņēmumos, kas saistīti ar transportu un IT nozari gan Latvijā, gan arī ārzemēs.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas