Siltumenerģētika un siltumtehnika

.
.
Siltumenerģētika un siltumtehnika

Programma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu siltumenerģētikā un siltumfizikā. Foto: www.liepajasenergija.lv 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālā maģistra studiju programmai «Siltumenerģētika un siltumtehnika» mainīsies programmas noslēgumā iegūstamā kvalifikācija uz siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Rusovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā / siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un/vai sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā / siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides inženierijas un enerģētikas vai būvniecības un transporta, mašīnbūves un mehānikas nozarēs, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā / siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošais inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā, enerģētikā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares vadošus speciālistus atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģētikas un siltumtehnikas vadošā inženiera profesijas standartam, kas būtu spējīgi veicināt daudzpusīgu nozares attīstību un integrēt jaunos tehnoloģiskos risinājumus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem teorētisko un praktisko pamatni sistēmiskai zināšanu un prasmju izmantošanai siltuma ražošanas, siltumtehnikas, kā arī energoobjektu un energouzņēmumu darbības jautājumos, risinot sarežģītas tehnoloģiskās un nozares problēmas un izstrādājot to darbības stratēģiskos plānus;
- attīstīt radošo un kritisko domāšanu, analizējot siltumtehnisko un siltumenerģētisko tehnoloģiju un nozares attīstības tendences;
- attīstīt prasmes apkopot un sistematizēt speciālo zinātnisko literatūru;
- pilnveidot nozares vadošo speciālistu komandu vadīšanas un publiskās uzstāšanās prasmes dažādos lietišķos pasākumos;
- veicināt studentu interesi par turpmāku kompetenču pilnveidi profesionālā, pedagoģiskā, kā arī zinātniski pētnieciskā virzienā un studijām doktorantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt aktuālas siltumtehnikas, siltumenerģētikas un enerģētikas attīstības tendences un sagatavot pārskatus par inovācijām, tehnoloģiskiem atklājumiem un pētniecības rezultātiem nozarē;
- spēj novērtēt siltumtehnisko, siltumenerģētisko un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izstrādes, integrēšanas un ieviešanas iespējas un riskus, ņemot vērā ražošanas un ekspluatācijas aspektus un ievērojot vides pārvaldības principus;
- spēj plānot un vadīt energouzņēmumu, struktūrvienību un energoobjektu darbību, modernizācijas un attīstības projektus, ievērojot nozares ilgtspējīgas attīstības virzienus;
- spēj izmantot siltumtehnisko un siltumenerģētisko iekārtu izmēģinājumu un eksperimentu datu apstrādes metodes;
- spēj izmantot nozarei saistošus normatīvos aktus un standartus, kā arī nozares aktualitātes, tehnisko, lietišķo un zinātnisko literatūru profesionālo uzdevumu izpildē;
- spēj argumentēt savu viedokli lietišķās un profesionālās diskusijās par nozares aktualitātēm un problemātiku, veidot profesionālo sadarbību, ievērojot lietišķās komunikācijas un profesionālās ētikas principus;
- spēj izmantot informācijas tehnoloģijas, to līdzekļus un specializēto programmnodrošinājumu profesionālo uzdevumu izpildē.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un vadošie inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un īstenošanu. Profesionālās maģistra programmas absolventi veic arī pedagoģisko un zinātnisko darbu koledžās, augstskolās un zinātniski pētnieciskajos institūtos. Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un vadošie inženieri strādā nozares vadošajos uzņēmumos, energoobjektos un organizācijās Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, SIA Liepājas enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija, A/S Komforts, SIA Adven Latvia, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Tehniskajā koledžā, Latvijas Lauksaimniecības univesitātē, Fizikālās enerģētikas institūtā, Fizikas institūtā, Ekonomikas ministrijā, u.c. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, būvniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un namu apsaimniekošanas uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldē un pašvaldībās.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

 

Studijas