Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

.
.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Programma sagatavo tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē ar padziļinātām zināšanām projektu izstrādē un vadībā, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Egīls Dzelzītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu būvniecībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās un/vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženiera profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu būvniecībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un/vai siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

3. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu būvniecībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs un/vai transportbūvju būvinženiera profesionālā kvalifikācija, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē ar padziļinātām zināšanām viedu pilsētu infrastruktūras attīstības projektu izstrādē un vadībā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos;
- attīstīt studentiem nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes;
- attīstīt studentu tehniskās literatūras analīzes prasmes un zinātniski pētnieciskā darba iemaņas;
- veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas patstāvīgai konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to mijiedarbību, prot noteikt to pilnveides pasākumus;
- izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt būvfirmas vai pašvaldības uzņēmuma darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina un spēj veikt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jaunāko sasniegumu pamatprincipus;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus;
- spēj veidot pētnieka, augstskolas pedagoga vai radoša inženiera karjeru, kā arī turpināt akadēmisko izglītību doktorantūrā.

Karjera

Studiju programma nodrošina zināšanas, kas ļauj veidot inženiera karjeru, strādāt par ekspertiem, konsultantiem un uzsākt privāto uzņēmējdarbību.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas