Aviācijas transports

.
.
Aviācijas transports

Studiju programma nodrošina zināšanu līmeni, kas atbilst starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikto pienākumu pildīšanai, studiju programmas apjoms un saturs atbilst LR Izglītības un zinātnes ministrijas akadēmiskās izglītības valsts standartam un nodrošina atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas aviācijas transporta jomā, attīsta studentu pētniecības prasmes, sagatavo aviācijas transporta tehniskās apkopes vadošos speciālistus, ar tehnisko apkopi saistītu procesu analītiķus un nozares speciālistus dažādu problēmu risināšanai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Andris Rijkuris, Doktors, Institūta direktora vietnieks
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 760 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot aviācijas industrijā pieprasītus un augstas kvalitātes speciālistus ar padziļinātām nozares zināšanām, kuriem piemīt sistēmiska un analītiska domāšana un patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt aviācijas tehnikas darbības, uzbūves un tehniskās apkopes kompetences;
- nodrošināt nepārtrauktu aviācijas transporta izglītības kvalitātes paaugstināšanu, sagatavojot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram aviācijas jomā;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām augstāka līmeņa studiju programmās;
- attīstīt spēju patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
- spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni aviācijas transporta jomā. Daļa zināšanu atbilst aviācijas zinātnes nozares jaunākajiem atklājumiem. Studiju programmā „Aviācijas transports” iegūtās zināšanas nodrošina pamatus radošai domāšanai un iesaistīšanai zinātniski pētnieciskajā darbā.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
spēj patstāvīgi izmantot teoriju metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu aviācijas transporta jomā zinātniski – pētniecisko darbu un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
- spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistemātiskiem gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas zinātniskiem vai profesionālas jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas aviācijas transporta sistēmas jomā, veikt zinātnisko darbu vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, ja nepieciešams šos apstākļus pārveidot piemērojot jaunas pieejas.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana.)
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas saistītas ar aviācijas transporta nozari;
- spēj patstāvīgi pamatot lēmumus un, ja nepieciešams veikt papildus analīzi;
- spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā;
- spēj veikt aviācijas transporta sistēmas zinātniski pētniecisko darbības metožu attīstību, parāda izpratni un atbildību par zinātnes rezultātu darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Aviācijas transports" izglītību ieguvušais augsti kvalificētais speciālists ar padziļinātām aviācijas nozares zināšanām varēs darboties plašā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas un apkopes uzņēmumu vadošais speciālists, gan kā konstruktors aerokosmiskos uzņēmumos, lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, zinātniski pētnieciskos centros, transporta loģistikas kompānijās.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas