Inovatīva ceļu un tiltu inženierija

.
.
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija

Programmu realizē RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (VĢTU) saskaņā ar noslēgto līgumu. Programmas absolventi ir augsti kvalificēti transportbūvju speciālisti, kuri sagatavoti gan patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, gan praktiskai darbībai ceļu un tiltu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā Latvijā, Lietuvā vai citās valstīs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
5 Rīga
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Andris Paeglītis, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds būvniecībā un civilajā celtniecībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā vai profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas vispārīgais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra akadēmiskajam grādam atbilstošu kompetenci.
Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam transportbūvju jomā.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu maģistra augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas transportbūvju jomā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un atziņām ceļu un tiltu inženierijas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm būvniecības nozarē;
- veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolventi:
- spēj parādīt būvniecības zinātnes nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst būvzinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt būvzinātnes nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus būvzinātnes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
- spēj patstāvīgi strādāt pie savas profesionālās pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā

Karjera

Studiju programmas absolventi ir kvalificēti speciālisti, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā; var veikt būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku darbu un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; spēj sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; spēj kontrolēt un analizēt darbu izpildi un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas