Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija

.
.
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija

Studiju programma sagatavo speciālistus, kuri spēs, atbilstoši izstrādātiem normatīviem aktiem, labot, veikt tehnisko apkopi, ekspluatēt, pārvaldīt transportlīdzekļu parku, ieskaitot attālināti vadāmam un bezpilota transportam, organizēt pārvadājumus un nodrošināt sadarbību dažādiem transporta veidiem, ieskaitot attālināti vadāmiem vai bezpilota transportlīdzekļiem, kā arī risinās plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos, informācijas tehnoloģiju ieviešanu transportā un to izmantošanu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Māris Hauka, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
240
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt darba tirgū pieprasītu aeronautikas un transporta sistēmu speciālistu sagatavošanu ar nozares pamatzināšanām, kuri ir spējīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un tiem piemīt patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavojot augstas klases speciālistus aeronautikas un transporta sistēmu jomā;
- sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta (tajā skaitā aviācijas) sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
- veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistrantūrā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmums;
- veicināt starptautisku sadarbību un dalību starptautiskās apmaiņas programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
- spēj parādīt aeronautikas transporta nozarei raksturīgas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. - - daļa zināšanu atbilst aeronautikas transporta nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt aeronautikas transporta nozares un profesionālas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj, izmantojot transporta sistēmu inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
* veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību;
* veikt praktisku darbu transporta un loģistikas jomā;
* lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai transporta jomā;
* projektēt progresīvas tehnoloģiskas, t.sk. CAD/CAM/CAE sistēmas transportam;
* izmantot matemātiskos modeļus transporta uzdevumu risināšanā;
* prot analizēt informāciju, piemērot pētījumu rezultātus, apzināt normatīvos dokumentus, sagatavot pārskatus un publikācijas;
* formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta sistēmu inženiera profesijā.
* patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt transporta sistēmu inženierijas nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas izglītību ieguvušais augstas klases aeronautikas un transporta sistēmu speciālists strādā transporta (ieskaitot aeronautikas) un loģistikas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju, saistītu ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistikas un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas