Autotransporta inženierija

.
.
Autotransporta inženierija

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālo maģistra izglītību autotransporta un spēkratu inženierijas nozarēs, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta un spēkratu inženierijas nozaru darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, efektīviem, pieejamiem, viediem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem, veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošinot virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Juris Kreicbergs, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds autotransportā / autotransporta un smago spēkratu speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tam pielīdzināma izglītība. Reflektantiem, kuru bakalaura izglītība nav iegūta transporta jomā, papildprasība ir iestājpārbaudījuma kārtošana vai vismaz viena gada darba pieredze transporta jomā.
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds autotransportā / autotransporta un smago spēkratu speciālists
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds un/vai sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija autotransportā vai transporta nozarē(s), vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālo maģistra izglītību autotransporta un spēkratu inženierijas nozarēs, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta un spēkratu inženierijas nozaru darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, efektīviem, pieejamiem, viediem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem, veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un nodrošinot virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas autotransporta un smago spēkratu nozares un Latvijas darba devēji;
- attīstīt spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas autotransportā un spēkratu inženierijā un pieņemt izvērtētus un pamatotus lēmumus;
- pilnveidot spējas integrēt dažādu jomu zināšanas; veidot pētnieciskā darba prasmes; padziļināt izpratni par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās un zinātniskās problēmas autotransportā un spēkratu inženierijā;
- spēj pieņemt analītiski pamatotus lēmumus;
- spēj integrēt autotransporta, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības, humanitāro, sociālo un citu jomu zināšanas;
- spēj veikt pētniecību un profesionālās darbības metožu izstrādi;
- izprot profesionālās darbības un zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Autotransporta profesionālais maģistrs var strādāt pētniecības, izglītības un projektēšanas iestādēs, valsts un pašvaldību pārvaldes organizācijās, ekspertu birojos, transporta uzņēmumos un organizācijās, kuras nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, transportlīdzekļu un smago spēkratu tirdzniecības, remonta, tehniskās ekspluatācijas, autovadītāju apmācības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas