Industriālais dizains

.
.
Industriālais dizains

Studiju programma nodrošina studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā. Studiju gaitā ir pievērsta uzmanība mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemts vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Mašīnbūvniecības un aparātbūves nozaru dizaineri produktiem piešķirs arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Geriņa-Ancāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālā bakalaura grāds industriālajā dizainā / industriālā dizaina inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, atbilstoši profesijas standartam, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas produktu un dizaina elementu projektēšanā un ražošanā.
Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences nodrošinās iespēju strādāt projektēšanas un ražošanas uzņēmumos, kas projektē un/vai ražo industriālos izstrādājumus vai izstrādā rūpniecisko ražojumu dizaina koncepcijas, var būt individuālais uzņēmējs.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas industriālā dizainā, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- sniegt daudzpusīgas zināšanas industriālo produktu un/vai to elementu konstruēšanā, ražošanas un apstrādes tehnoloģijās, materiālu izvēlē un to savstarpējo mijiedarbību, sekmējot produkta dzīves ciklu un ilgtspēju;
- attīstīt prasmes inženieraprēķinu veikšanai industriālā dizaina projektēšanas vajadzībām;
- sniegt zināšanas produkta un dizaina elementu estētikas un ergonomikas koncepciju izstrādē;
- veicināt līdzdarboties industriālā izstrādājuma izstrādē, analizējot un izprotot patērētāju vajadzības, sekot tendencēm;
- sniegt zināšanas izstrādāt ražošanas procesam nepieciešamo industriālā izstrādājuma vai tā elementu tehnisko dokumentāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehnisko rasējumu izstrādes standartiem;
- sekmēt teorētisko iemaņu praktisku pielietojumu, sadarbojoties ar nozares ražošanas uzņēmumiem un starpnozaru speciālistiem;
- attīstīt prasmes veikt maketēšanas darbus un organizēt prototipa izveidi;
- attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, darba plānošanas un prezentēšanas prasmes;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās, un praktiskās zināšanas inovatīvu produktu izstrādē un/vai to pilnveidē;
- spēj analizēt funkcionālos, estētiskos, ekonomiskos un citus priekšnoteikumus, kas pamato jauna produkta projektēšanas vai esoša produkta pārprojektēšanas nepieciešamību;
- spēj izstrādāt produktu konceptuālos risinājumus atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un tirgus prasībām vizualizēt konceptuālos risinājumus skicēs, rasējumos, 3-dimensiju virtuālajās vizualizācijās, kā arī maketos/prototipos;
- projektēšanas procesā spēj izmantot tradicionālās un modernās datorizētās projektēšanas izgatavošanas tehnoloģijas un virsmu apdares iespējas un datorizēto aprēķinu sistēmas;
- spēj veidot izstrādājumus atbilstoši to lietošanas standartiem, ņemot vērā arī vides prasības par otrreizējās pārstrādes iespējām produkta dzīves cikla beigās;
- spēj īstenot pētniecības pasākumus, profesionāli sistematizēt informāciju, īstenot pētījumu rezultātus, pielietot normatīvos dokumentus;
- spēj strādāt darba grupās, iekļauties komandas darbā, kā arī spēj pamatot un prezentē savu konceptuālo risinājumu.

Karjera

Studiju programmas absolventi būs speciālisti, kuri spēs projektēt un pilnveidot industriālos izstrādājumus, kuri varēs strādāt projektēšanas un ražošanas uzņēmumos, kas projektē un/vai ražo industriālos izstrādājumus vai izstrādā rūpniecisko ražojumu dizaina koncepcijas. Varēs būt individuālais uzņēmējs vai līdzdarboties vietējos vai starptautiskos produkta izstrādes projektos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektatiem ir jābūt iepriekš nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem matemātikā un fizikā vai svešvalodā, kā arī jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Centralizēto eksāmenu atzīmes un iestājpārbaudījuma vērtējums zīmēšanā ir pamats ranžēšanai, lai iekļūtu valsts budžeta finansētās studiju vietās. Līdztekus budžeta studijām ir arī maksas studiju vietas.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas