Būvniecība

.
.
Būvniecība

Programma sniedz izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus darbam būvju projektēšanā un būvdarbu uzraudzībā un veikšanā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskajam vai praktiskajam darbam.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mārtiņš Vilnītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds būvniecībā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā un būvniecības inženiera profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds būvniecībā / būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī sniegt augstāko 2.līmeņa profesionālo izglītību būvniecības nozarē pretendentiem ar inženierzinātņu akadēmisko bakalaura grādu būvzinātnē un sagatavot inženierus pastāvīgam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē;
- veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē;
- veidot studentu prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.
Studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām.

Karjera

Studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt pastāvīgu darbu būvniecības nozarē vai veikt pedagoģisko darbu, apmācot jaunos būvniecības nozares speciālistus. Studiju programmas realizācijas variants (100KP) nodrošina būvinženiera kvalifikācijas iegūšanu.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas