Transports

.
.
Transports

Studiju programma sagatavo speciālistus transporta un satiksmes nozarēs. Tās ietvaros apgūsi padziļinātas teorētiskās zināšanas, teorētiskās un praktiskās zināšanas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
5 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Sergejs Kuzņecovs, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds transportā vai mehānikā un mašīnzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība; vai inženierzinātņu maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē vai mašīnzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kuriem piemīt sistēmiska, analītiska, kritiska un radoša domāšana un ir spējīgi risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos;
- attīstīt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;
- attīstīt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;
- veidot iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un izveidot māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;
- sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
- sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):
- spēj pierādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās mehānikas, mašīnzinību u transporta un satiksmes zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda mūsdienu zinātniskās pētniecības metodoloģiju un metodes profesionālajā jomā un dažādu zinātnes jomu saskarē.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties transporta un satiksmes vai mehānikā un mašīnzinātnēs zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes;
- spēj sniegt jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenot būtiska apjoma oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
- spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savas zinātniskās darbības jomu transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšanu un optimizāciju, projektējamo izstrādājumu optimizācijas automatizētām metodēm, transportlīdzekļu drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskām metodēm, transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķinu un konstruēšanas metodēm ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskos projektus transporta un mašīnzinību jomā, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus;
- spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus transporta sistēmas uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
- spēj, veicinot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus transporta sistēmu pētnieciskos vai inovāciju uzdevumus;
- spēj patstāvīgi izvirzīt pētījumu ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskos projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Karjera

Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas