Mašīnu un aparātu būvniecība

.
.
Mašīnu un aparātu būvniecība

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par mehānikas inženieri un varēsi strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos uzņēmumos, kas projektē, ražo, uzstāda, pilnveido un remontē dažādas iekārtas, ierīces un mašīnas. Programmā ir trīs specializācijas virzieni: tehnoloģiskais un projektēšanas; metalurģijas; spiedapstrādes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds mašīnu un aparātu būvniecībā / mehānikas inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 650 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnbūves nozarei nepieciešamu izglītību, sniedzot nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehānikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves un mehānikas jomās.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas mašīnbūves mehānikas nozarē, veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
- veidot prasmes, pielietot tehniskajos un humanitārajos studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanai;
- attīstīt prasmes inženieraprēķinu veikšanai projektēšanas vajadzībām;
- sniegt zināšanas izstrādāt ražošanas procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju,
atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehnisko rasējumu izstrādes standartiem;
- iepazīstināt ar ražošanas plānošanu, vadīšanu, kā arī ar kvalitātes vadības pasākumiem;
- attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, darba plānošanas un prezentēšanas prasmes;
- attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas:
- spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozarei un mehānikas inženiera profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozares un profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj, izmantojot mehānikas inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes;
- spēj veikt profesionālu inovatīvu vai pētniecisku darbību;
- spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi;
- spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
- spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
- spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt mašīnbūves nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā;
- spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Studiju programmas izglītību ieguvušais mehānikas inženieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, pētniecību, ražošanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Mehānikas inženieris vada kolektīvu, nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu ievērošanu.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas