Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

.
.
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
5 Rīga
Īstenošanas valoda
Angļu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds ģeomātikā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Bakalaura grāds ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeomātikā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, mežsaimniecībā vai ģeoloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 050 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt papildizglītību ģeodēzijas, kartogrāfijas, fotogrammetrijas, zemes pārvaldības mūsdienu problēmās, iemācīt jaunākās specializētās programmatūras un praktiskās iemaņas darbā ar jaunākajiem elektroniskajiem instrumentiem.
Kā arī sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā, tālākām studijām doktorantūrā, pedagoģiskā darba veikšanai augstskolās un patstāvīgam praktiskam darbam.

Uzdevumi

Studiju kursa uzdevumi:
- nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju, kas tieši saistīta ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību;
- iemācīt zinātniski pētnieciskā darba paņēmienus ģeomātikas galvenajos virzienos;
- nostiprināt prasmi strādāt ar jaunākajiem instrumentiem un paplašināt specializētā programnodrošinājuma apguvi;
- nostiprināt un paplašināt prasmi teorētiskās zināšanas saistīt ar praktisko problēmu risināšanu;
- izveidot prasmi veikt pedagoģisko darbu augstskolās;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj parādīt būvniecības zinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst ģeomātikas augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt būvzinātnes nozares ģeomātikas apakšnozarei svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ģeomātikā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
- spēj patstāvīgi strādāt pie savas pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros darba apstākļos;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot --profesionālo ētiku;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, instrumentus uzdevumu veikšanai;
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- spēj vadīt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus; - pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;
- prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;
- spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;
- spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēs;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;
- spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos;
- spēj nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar nozares pārstāvjiem.

Karjera

Sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas ar ģeomātiku saistītajās jomās.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas