Transportbūves

.
.
Transportbūves

Programma sagatavo augstākā līmeņa transportbūvju speciālistus, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus, veikt būvniecības un uzturēšanas procesa plānošanu un uzraudzību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Andris Paeglītis, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs
Maksa gadā
€ 5 880 - Pilna laika klātienes
€ 4 710 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs / būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 5 880 - Pilna laika klātienes
€ 4 710 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
150
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, sniegt akadēmisko izglītību, lai sagatavotu tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi transportbūvju nozarē, kā arī veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt transporta un satiksmes zinātnes nozarei sauszemes transporta un infrastruktūras apakšnozares raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst transporta un satiksmes nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- spēj parādīt transporta un satiksmes nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus transporta un satiksmes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem;
- spēj patstāvīgi strādāt pie savas profesionālās pilnveides, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Transporta būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā; var veikt būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku darbu un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; spēj sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; spēj kontrolēt un analizēt darbu izpildi un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas