Transportbūves

.
.
Transportbūves

Studiju programma izglīto kvalificētus un konkurētspējīgus transportbūvju inženierus, kas var praktiski strādāt savā profesijā, plānojot, projektējot un organizējot ceļu, tiltu un citu transportbūvju izveidi, modernizāciju un uzturēšanu. Atšķirībā no programmas «Būvniecība» (specializācija: Transportbūves) absolventiem viņi ir sagatavoti arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
40 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Andris Paeglītis, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs / transportbūvju būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 050 - Pilna laika klātienes
€ 1 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus inženierus transportbūvju nozarē, kuri var praktiski darboties savā profesijā, kā arī sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un tālākām studijām profesionālajā/akadēmiskajā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ceļu un tiltu būves nozarē;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām virszemes transporta infrastruktūras jomā, starptautiskajā praksē un zinātnē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā;
- attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā maģistrantūrā;
- spēj izprast transportbūvju jomai atbilstošas teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas;
- spēj veikt praktiskus uzdevumus transportbūvju inženiera profesijā;
- spēj rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām;
- spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un rast risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību;
- spēj patstāvīgi attīstīties un pilnveidot savas profesionālās prasmes;
- spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas;
- spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas transportbūvju inženiera profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai;
- spēj piedalīties attiecīgās profesionālas jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Karjera

Transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā; var veikt būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku darbu un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; spēj sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; spēj kontrolēt un analizēt darbu izpildi un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas