Ražošanas tehnoloģija

.
.
Ražošanas tehnoloģija

Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīsta pētniecības iemaņas un sagatavo augsta līmeņa speciālistus ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī sagatavo studējošos doktora studijām. 2022./2023. akadēmiskā gadā akadēmiskai maģistra studiju programmai «Ražošanas tehnoloģija» mainīsies programmas iegūstamais maģistra grāds uz inženierzinātņu maģistra grāds ražošanas tehnoloģijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu maģistra grāds ražošanas tehnoloģijā / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē, mehānikā un metālapstrādē, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības iemaņas un sagatavot augsta līmeņa speciālistus inženierzinātņu grupas ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī veikt studējošo sagatavošanu tālākām doktora līmeņa studijām.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- sniegt padziļinātas zināšanas fundamentālajos studiju kursos, kā arī ražošanas tehnoloģijai un mašīnbūvei atbilstošos speciālos studiju kursos;
- iepazīstināt studentus ar pētnieciskā darba iemaņām un metodēm;
- iemācīt studentiem prasmi pielietot datu apstrādes un analīzes metodes;
- attīstīt studentiem spēju pamatot, noformēt un aizstāvēt pētniecisko darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst nozares jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē;
- prot patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, kas apgūtas studiju procesā, lai veiktu pētnieciskas vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;
- spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem inženierzinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem ar nozares speciālistiem;
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
- spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Karjera

Beidzot studijas, absolventi var turpināt studijas doktorantūrā, vai strādāt uzņēmumos, par vadošiem speciālistiem, piemēram uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves izstrādājumu un metālu konstrukciju, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, piestrādi, apkalpošanu un remontu.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas