Medicīnas inženierija un fizika

.
.
Medicīnas inženierija un fizika

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura studiju programma «Medicīnas inženierija un fizika» ir Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes kopīga studiju programma, kura sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkalpošanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs. Absolventi iegūst kopīgu RSU un RTU diplomu.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
45 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jurijs Dehtjars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā / medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 4 110 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
270
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Mērķis

Sagatavot kvalificētus speciālistus – profesionālos bakalaurus medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus (atbilstoši medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās ar profesionālām zināšanām par medicīnā izmantojamo iekārtu, aparātu un instrumentu uzbūvi, to fizikālajiem un tehniskajiem darbības principiem, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumiem un drošību; ar praktiskā darba iemaņām darbam ar medicīnā izmantojamām iekārtām – to iegādi, uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, kā arī iemaņām veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību, pacienta un personāla dozimetriju; sagatavot eksperimentāli pētnieciskai darbībai; sagatavot studējošos studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt profesionālās darbības uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības, medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera un medicīnas fiziķa prasībām;
- īstenot medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas nodrošina spēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas, pielietojot jaunākos fizikas sasniegumus medicīnā, kā arī sagatavot jaunrades pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē;
- nodrošināt prakses iespējas ar mērķi pielietot apgūtās zināšanas, medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas problēmu risināšanā;
- veicināt studentus analizēt uzkrātās zināšanas un pieredzi, patstāvīgi apgūt tās;
- pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi;
- izglītot studentus profesionālās ētikas jautājumos, veicinot to ievērošanu;
- attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās profesionālās komunikācijas iemaņas medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās;
- attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inovatīvu medicīnā pielietojamu iekārtu, ierīču un tehnoloģiju izstrādē un vai to pilnveidē;
- spēj analizēt medicīnas iekārtu un tehnoloģiju attīstības tendences, kā arī izvērtēt funkcionālos, ekonomiskos un citus priekšnoteikumus, kas pamato jaunu medicīnā pielietojamo iekārtu, ierīču un tehnoloģiju projektēšanas vai esošu iekārtu, ierīču un tehnoloģiju pārprojektēšanas nepieciešamību;
- projektēšanas procesā spēj izmantot tradicionālās un modernās datorizētās aprēķinu sistēmas, projektēšanas, izgatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, ņemot vērā vides un civilās aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības,
- spēj konstruēt, projektēt un apkalpot modernas medicīnā izmantojamās iekārtas;
- spēj analizēt, izvērtēt, sistematizēt un izmantot lietišķo un zinātnisko pētījumu rezultātus, kopīgā darbā ar mediķiem, biologiem un citiem speciālistiem, spēj iekļauties komandas darbā, īstenot jaunrades un pētniecības darbu, spēj pamatot un prezentēt savu konceptuālo risinājumu;
- spēj izvērtēt medicīnisko inženieriekārtu un tehnoloģiju iegādes nosacījumus, vadīt medicīnisko inženieriekārtu uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu, izstrādāt atbilstošas pārbaudes metodikas;
- spēj izvērtēt moderno medicīnas iekārtu un tehnoloģiju drošumu un drošību, analizēt iekārtas vai sistēmas bojājumu cēloņus un organizēt to novēršanu, nepieciešamības gadījumā veikt medicīnisko iekārtu un tehnoloģiju uzraudzību, apkalpošanu, remontu, testēšanu un kalibrēšanu;
- spēj pielietot starojumu avotu aizsardzības inženieraprēķinu metodikas, izstrādāt un pielietot matemātiskās modelēšanas modeļus radiācijas fizikā, biofizikā un medicīnas fizikā, prot veikt dozimetriskos, radiometriskos un starojuma spektrometriskos mērījumus un tos dokumentēt;
- spēj nodrošināt pasākumus radioaktīvā starojuma piegādei pacientam, kā arī veikt nepieciešamās aktivitātes radiācijas drošības nodrošināšanai.

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris:
- projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus;
- pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
- prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt radiācijas drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
- veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā;
- sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;
- piedalās starptautiskajos projektos;
- izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Medicīnas fiziķis:
- spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību;
- spēj veikt pacienta un personāla dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu;
- piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē;
- organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu.
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos;
izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas