Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

.
.
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par speciālistu ar fundamentālām zināšanām mehānikas un mašīnzinību jomās. Zināšanas un iemaņas datortehnikas programmu lietošanā varēsi lietderīgi izmantot jaunas tehnikas un tehnoloģijas izstrādāšanā dažādās mašīnbūvniecības apakšnozarēs: mašīnu dinamikas analīzē, mašīnu datorizētā projektēšanā, mašīnu izmēģināšanā un diagnostikā, robotu tehnikā, mehatronikā. 2022./2023. akadēmiskā gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmai «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve» mainīsies programmas iegūstamais bakalaura grāds uz inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
35 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Vitālijs Beresņevičs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Sagatavot konkurētspējīgus inženierus ar plaša profila zināšanām mehānikas un mašīnbūves nozarē, kuri var strādāt savā profesijā gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos un projektos, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām akadēmiskajā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē;
- ar laboratorijas darbu palīdzību iepazīstināt ar nozarē lietotajām datorprogrammām;
- attīstīt studējošo tehniski radošo domāšanu un problēmrisināšanas prasmes, lai iegūtās zināšanas tie varētu lietderīgi izmantot jaunas tehnikas un tehnoloģijas izstrādāšanā dažādās mašīnbūvniecības apakšnozarēs: mašīnu dinamikas analīzē, mašīnu datorizētā projektēšanā, mašīnu izmēģināšanā un diagnostikā, robotu tehnikā, mehatronikā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- izprot tehniskos procesus mehānikā un mašīnbūvē;
- spēj izvērtēt tehnoloģisko procesu aprakstus, veikt to analīzi, novērtēt mehānisko sistēmu darbības kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj izvērtēt mehānisko iekārtu ekspluatācijas procesus, prot noteikt to pilnveides pasākumus;
- spēj plānot nepieciešamos resursus inženiertehnisko sistēmu sekmīgas darbības nodrošināšanai un pilnveidei;
- pārzina modernos materiālus;
- pārzina un spēj veikt mehānisko sistēmu projektēšanu, instalēšanu un ekspluatāciju pēc papildus apmācības par konkrēto sistēmu.
- spēj veidot inženiera karjeru, efektīvi sadarbojoties ar cita profila speciālistiem;
- spēj turpināt studijas maģistratūrā.

Karjera

Studiju programmas absolventi strādā uzņēmumos, kas ir vērsti uz jaunu un klientam pielāgotu produktu – mehānisko iekārtu un to elementu – projektēšanu un ražošanu, kā arī uzņēmumos, kur jānodrošina mehānisko iekārtu uzturēšana un projektos, kur jāveic aprēķini un simulācijas datorprogrammās, ko apgūst konkrētas programmas ietvaros.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas