Vadībzinātne un ekonomika

.
.
Vadībzinātne un ekonomika

Studiju programma sagatavo speciālistus piecās sociālo zinātņu apakšnozarēs - ekonomikā un uzņēmējdarbībā, politikas zinātnē, sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, starpnozaru sociālajās zinātnēs un militārajā zinātnē. Tā sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
8 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Elīna Gaile-Sarkane, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Sociālo zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināmie grādi; maģistra grāds vadībā, administrēšanā un ekonomikā vai tam pielīdzināma izglītība; maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā
Maksa gadā
€ 7 840 - Pilna laika klātienes
€ 6 280 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
288
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus starptautiska līmeņa speciālistus (zinātņu doktorus) Vadībzinību un Ekonomikas zinātņu apakšnozarēs, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- apgūt jaunākās teorētiskās koncepcijas, fundamentālos principus, pētījumu veikšanas metodoloģiju un pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē;
- veikt zinātnisko pētījumu, par izvēlēto tēmu, lietojot modernas mūsdienu analīzes un datu apstrādes metodes;
- attīstīt analītisko, radošo un kritisko domāšanu, spējas inovatīvi risināt problēmas;
- mācēt prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, prast sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par pētījuma rezultātiem;
- attīstīt spējas līderībā un pārmaiņu vadībā, spējas darboties komandā un sadarboties ar dažādu jomu profesionāļiem;
- attīstīt pedagoģiskās prasmes, patstāvīgi izstrādājot studiju kursus un lasot akadēmiskās lekcijas, vadot bakalaura, maģistra darbus, diplomprojektus, prakses.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas rezultāts ir:
- patstāvīgi izstrādāts pabeigts promocijas darbs ar būtisku teorētisko nozīmību un praktiskās izmantošanas perspektīvu, kas satur oriģinālus zinātniskā pētījuma rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
- attiecīgās zinātņu nozares starptautisko sasniegumu līmenim atbilstošas kompetences, kas ļauj uzsākt neatkarīgu profesionālo, zinātnisko vai akadēmisko darbību.
Kompetences:
- spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus sociālo zinātņu un starpdisciplinārās jomās;
- spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus uzņēmējdarbībā un ekonomikā, tajā skaitā starptautiskus;
- spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās sociālo zinātņu teorijas un zinātniskās atziņas, pārvalda sociālajām zinātnēm atbilstošas mūsdienīgas pētniecības metodes un metodoloģijas;
- spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izstrādāt jaunas pētījumu metodes un metodoloģijas;
- spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt no tiem atbilstošus secinājumus;
- prot patstāvīgi plānot pētījumu, spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes;
- spēj analītiski un kritiski vērtēt pētāmo materiālu, integrēt teorētiskās zināšanas pētījuma procesā, atsegt problēmas, ģenerēt un attīstīt jaunas idejas;
- spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
- spēj patstāvīgi rakstiski komunicēt, parādot izpratni esošām zināšanām un to lietošanu praksē, tostarp, sagatavojot un publicējot starptautiski citējamus zinātnisko rastus un publikācijas.

Karjera

Zinātniski pētnieciskais darbs zinātniski pētnieciskos institūtos, laboratorijās, uzņēmumos. Akadēmiskais un pētnieciskais darbs augstākās izglītības institūcijās.
Vadības un saimnieciskās darbības problēmu risināšana mūsdienu organizācijās. Patstāvīgs darbs vai komandā starpdisciplināros un starptautiskos zinātniskos projektos. Iespējamie amati zinātnē un akadēmiskajā darbā – vadošais pētnieks, docents, profesors.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs

Kontakti

Doktorantūras skola:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas