Informācija par izsolēm

 
Par patenta LV 15592 B «N-tipa termoelektrisks kompozītmateriāls un tā iegūšana» izsoli

LU Ķīmiskās fizikas institūta un RTU Polimērmateriālu institūta pētnieki Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/257 «Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā» pētījumu ietvaros pētījumu ietvaros ir radījuši patentu LV 15592 B «N-tipa termoelektrisks kompozītmateriāls un tā iegūšana».

Izveidotais n-tipa kompozītmateriāls ir ar uzlabotām termoelektriskajām un elektriskajām īpašībām (palielinātu Zēbeka koeficientu un attiecīgi samazinātu elektrisko pretestību). Kompozīts satur oglekļa nanocaurulītes (CNT), modificētas ar n-tipa neorganisku pusvadītāju tādu kā n-tipa Bi2Se3 (CNT/ Bi2Se3). N-tipa Bi2Se3 nanodaļiņas uznes uz CNT ar gāzes fāzes kondensācijas metodi. CNT ir disperģētas ķīmiski stabilā nevadošā polimērā – polivinilspirtā (PVS). CNT/ Bi2Se3 hibrīdstruktūru disperģēšana PVS matricā ļauj no nevadoša polimēra iegūt vadošu kompozītmateriālu ar uzlabotām n-tipa termoelektriskajām īpašībām, vienlaikus saglabājot polimēra kompozītmateriāla deformējamību un lokanību. Patents attiecas uz termoelektrisko ģeneratoru izveidošanas tehnoloģijām, kurās izmanto n-tipa un p-tipa pusvadītāju kompozītmateriālus. Ar patenta palīdzību var izveidot lokanus n-tipa termoelektriskus kompozītmateriālus ar uzlabotām elektriskām un termoelektriskām īpašībām un augstu īpašību stabilitāti pret apkārtējās vides ietekmi.

Vairāk informācijas par patenta būtību un dalību izsolē, lai iegūtu patenta ekskluzīvas izmantošanas tiesības, varat atrast LU mājaslapā.

Interesenti var pieteikties izsoles sagatavošanas konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem līdz 2023. gada 3. oktobrim.


Par patenta LV 15717 B «Uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidots daudzviļņu gaismas avots datu pārraidei šķiedru optiskajās telekomunikāciju sistēmās» izsoli

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta, RTU Telekomunikāciju institūta un AFFOC Solutions SIA pētnieki Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/155 «Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās» pētījumu ietvaros pētījumu ietvaros ir radījuši patentu LV 15717 B «Uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidots daudzviļņu gaismas avots datu pārraidei šķiedru optiskajās telekomunikāciju sistēmās».

Patentētais uz silīcija dioksīda mikrostieņa rezonatora veidotais daudzviļņu gaismas avots (WGMR-OFC) aizstāj vairākus atsevišķus lāzera avotus, un tajā signāla kodēšanai un pārraidei papildus ir izmantota daudzlīmeņu impulsa amplitūdas modulācija (M-PAM). Ar vienu lāzera avotu iespējams iegūt optiskās nesēju harmonikas ar šaurāku platumu, tām ir lielāka jauda un tās ir spektrāli ekvidistantas. Tiek nodrošināta spektrāli efektīvu datu pārraidi pie samazināta enerģijas patēriņa noteikta datu apjoma pārsūtīšanai. Piedāvātā izgatavošanas tehnika ļauj izgatavot silīcija dioksīda mikrostieņa WGM rezonatoru ar lietotāja definētu diametru, biezumu un izliekumu, kura precizitāte ir ±10 µm. Gaismas avots paredzēts M-PAM datu pārraidei šķiedru optiskajās viļņgarumdales blīvētās (WDM) telekomunikāciju sistēmās.

Vairāk informācijas par patenta būtību un dalību izsolē, lai iegūtu patenta ekskluzīvas izmantošanas tiesības, varat atrast LU mājaslapā.

Interesenti var pieteikties izsoles sagatavošanas konsultācijām par potenciālo tirgu un izsoles noteikumiem līdz 2023. gada 9. oktobrim.

Izsoles rezultāti