RTU monogrāfiju izdošanas kārtība

Zinātniska monogrāfija ir viena līdz trīs autoru sarakstīta un atsevišķā izdevumā publicēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai zinātniskai tēmai/problēmai, ir recenzēta un starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. Zinātniska monogrāfija atspoguļo fundamentālu vai lietišķu pētījumu rezultātus, kuri iegūti izmantojot atbilstošajā nozarē atzītas zinātniskās metodes un satur teorētiskas vai praktiskas novitātes elementus. Zinātniskās monogrāfijas apjoms ievērojami pārsniedz zinātniska raksta apjomu.

Kolektīva monogrāfija (grāmata) ir autoru kolektīva vienai zinātniskai tēmai/problēmai veltītu rakstu kopa, kur rakstiem ir norādīti autori, un visam izdevumam ir viens vai divi zinātniskie redaktori, kā arī vienojošs analītisks ievadraksts, kas neatkarīgi no tā, kādā valodā kolektīvā monogrāfija (grāmata) ir uzrakstīta, ir pieejams arī svešvalodā. Par kolektīvās monogrāfijas autoriem ir uzskatāmi tās zinātniskais redaktors/zinātniskie redaktori.

Saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes 2012. gada 28. novembra lēmuma Nr.32-3-1 pielikumu «Zinātniskas monogrāfijas un kolektīvas monogrāfijas izdošanas kritēriji»1 (turpmāk – Kritēriji), kas nosaka, ka «par monogrāfijas izdošanu kādā Latvijas izdevniecībā ir pieņemts lēmums monogrāfijas autoru pārstāvētās zinātniskās institūcijas Zinātnes padomē, ko apliecina tās izsniegts apliecinājums», un nolūkā nodrošināt kvalitatīvu Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) zinātnisko monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju (turpmāk kopā – monogrāfiju), kuru autori ir RTU akadēmiskā personāla sarakstā, izdošanu, nosaku:

1. Autori iesniedz Fakultātes Zinātnes komisijai

1.1. Pieteikumu RTU zinātnisko un kolektīvo monogrāfiju izdošanai (1. pielikums);

1.2. monogrāfijas manuskriptu.

2. Fakultātes Zinātnes komisija

2.1. izvērtē monogrāfijas un Pieteikuma RTU zinātnisko un kolektīvo monogrāfiju izdošanai (turpmāk tekstā – Pieteikums) atbilstību Latvijas Zinātnes padomes definētajiem Zinātniskas monogrāfijas un kolektīvas monogrāfijas izdošanas kritērijiem1;

2.2. izvērtē un apstiprina Pieteikumā norādīto recenzentu atbilstību RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijām2;

2.3. pozitīva lēmuma gadījumā Fakultātes Zinātnes komisija apstiprina Pieteikumu (1. pielikums) un informē autoru par nepieciešamību iesniegt  RTU Izdevniecībā Fakultātes Zinātnes padomes apstiprinātu Pieteikumu, monogrāfijas manuskriptu un recenzijas;

2.4. negatīva lēmuma gadījumā sniedz autoriem nepieciešamo informāciju monogrāfijas pārstrādāšanai.

3. Recenzēšana.

3.1. Monogrāfiju recenzē vismaz divi recenzenti, izmantojot Recenzijas veidlapu (2. pielikums);

3.2. Ja monogrāfija ir svešvalodā, viens no recenzentiem ir ārvalstu recenzents;

3.3. Recenzenti iepazīstas ar RTU Izdevniecības Publikāciju ētikas vadlīnijām2 un aizpilda Deklarāciju par interešu konfliktu (3. pielikums);

3.4. Recenzenti nepārstāv monogrāfijas autoru darba vietu.

4. RTU Izdevniecība (turpmāk tekstā – Izdevniecība) izdod RTU zinātniskas un kolektīvas monogrāfijas saskaņā ar RTU Izdevniecības Publikāciju ētikas vadlīnijām2, RTU Izdevniecības padomes apstiprinātiem izdevumu kvalitātes kritērijiem3 un atbilstoši RTU Izdevniecības padomes apstiprinātam cenrādim4.

4.1. Monogrāfijas autori iesniedz Izdevniecībā:

4.1.1. Fakultātes Zinātnes padomes apstiprināto Pieteikumu (1. pielikums);

4.1.2. Recenzijas (2. pielikums) un recenzentu Deklarācijas par interešu konfliktu (7. pielikums) vai Deklarācijas par interešu pielikumu (7. pielikums) angļu valodā;

4.1.3. monogrāfijas manuskriptu;

4.1.4. Autora apliecinājumu, ka monogrāfija ir autordarbs un nav plaģiāts (4. pielikums).

4.2. Izdevniecības pārstāvis un autors (korespondētājautors, ja monogrāfija ir kolektīvs darbs) paraksta:

4.2.1. Pasūtījuma veidlapu (5. pielikums);

4.2.2. Vienošanos par autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu (6. pielikums);

4.2.3. monogrāfijas izdošanas redakcionālās sagatavošanas tāmi;

4.2.4. atbilstoši Kārtībai, kādā var pretendēt uz Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes atbalsta fonda finansējumu, iesniedz zinātņu prorektoram monogrāfijas izdošanas tāmi.

4.3. Rediģēto zinātnisko monogrāfiju Izdevniecība piesaka apstiprināšanai RTU Zinātnes padomē 20 dienas pirms kārtējās RTU Zinātnes padomes sēdes, nosūtot manuskriptu RTU Zinātnes padomes loceklim, kurš pārzina attiecīgās monogrāfijas zinātnes jomu.

4.4. Monogrāfijai piešķir DOI un arhivē to RTU Publikāciju reģistrā.

5. RTU Zinātnes padome

5.1. izskata  Pieteikumu (1. pielikums) un uzklausa monogrāfiju izskatījušā Padomes locekļa ziņojumu par iesniegtās monogrāfijas atbilstību Zinātniskas monogrāfijas un kolektīvas monogrāfijas izdošanas kritērijiem;

5.2. pieņem lēmumu par zinātniskas monogrāfijas izdošanu Izdevniecībā;

5.3. rekomendē monogrāfiju pieteikt indeksēšanai starptautiskajās datubāzēs.

Zinātne