Enerģija un apkārtējā vide

 energy_and_environment.jpg   cities_and_development.jpg
materials_processes_and_technologies.jpg

safety_and_security_cover.jpg

Mūsdienās dzīve un tautsaimnieciskā darbība nav iedomājama bez elektrības, siltumenerģijas un transporta degvielas, respektīvi – energoapgādes. Ekonomiskā izaugsme, cilvēku skaita pieaugums pasaulē un urbanizācija rada arvien lielākas prasības energoapgādes sistēmām. Turklāt, apzinoties, ka pakāpeniski samazinās neatjaunojamo enerģijas avotu apjoms (nafta, ogles, dabasgāze u. c.), ilgtspējīga energoapgāde ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izaicinājumiem.

Stabilai, kvalitatīvai un optimālai energoapgādes sistēmu darbībai RTU pēta un attīsta kontroles, diagnostikas, vadības, analīzes un prognozēšanas tehnoloģijas un instrumentus. Tiek izstrādātas diagnostikas metodes elektrotīkliem, transformatoriem un elektriskiem dzinējiem, pusvadītāju pārveidotāji elektriskai piedziņai, degšanas procesu kontroles tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanas iekārtās.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki «Enerģijas un vides» pētniecības platformā attīsta tehnoloģijas un risinājumus, kas saistīti ar elektroapgādes, siltumapgādes un transporta energoapgādes sistēmu un to elementu stabilas, kvalitatīvas un optimālas darbības nodrošināšanu; atjaunojamiem energoresursiem, to pārveidošanas un uzkrāšanas tehnoloģijas lietojumu elektroapgādē, siltumapgādē un transportā; energoapgādes ķēdēm, tas ir, ražošanas, piegādes un patēriņa sektoru energoefektivitāti; klimata tehnoloģiju energoapgādes ietekmes uz vidi samazināšanu; energosistēmu analīzi un plānošanu, ievērojot tehniskos, vides un sociālekonomiskos aspektus.

Atjaunojamo energoresursu jomā zinātnieki pēta
Atjaunojamo energoresursu jomā zinātnieki pēta biodegvielas un biogāzes iegūšanas metodes un tehnoloģijas, kas energoapgādē ļauj efektīvāk izmantot dažādus bioenerģijas veidus, vēja un saules enerģiju. Pētniecības rezultātā tiek iegūtas arī jaunas tehnoloģijas, kuras izmanto sinerģiju starp vairākiem energoresursu veidiem, piemēram, saules un koksnes granulu kombinēta izmantošana siltumapgādē. Nozīmīga pētniecības joma ir industriālās elektronikas tehnoloģijas, kas nepieciešamas viedo elektroapgādes sistēmu izveidei un plašākai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju lietošanai elektroapgādē.
Energoefektivitātes tehnoloģijas RTU attīsta
Energoefektivitātes tehnoloģijas RTU attīsta elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas iekārtām, pārvades sistēmām, tas ir, elektrotīkliem un to komponentēm, siltumtīkliem, kā arī gala patēriņa sektoriem, rūpniecībai, transportam, mājsaimniecībām u.t.t. Ievērojot to, ka nozīmīgu īpatsvaru no valsts gala patēriņa veido tieši ēku sektors, aktīva pētniecība notiek ēku energoefektivitātes jomā, piemēram, siltināšanas risinājumi, iekštelpu klimata kontroles un vadības tehnoloģijas. Pētniecība industriālās elektronikas jomā ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu rūpniecībā un citos sektoros, piemēram, veidojot viedās apgaismes sistēmas. 
Lai samazinātu energoapgādes ietekmi uz vidi
Lai samazinātu energoapgādes ietekmi uz vidi, tiek pētītas dažādas klimata tehnoloģijas nolūkā samazināt energoapgādes radītās emisijas gaisā, ūdenī un augsnē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšanas tehnoloģijām un iekārtām, kuras vienlaikus ļauj samazināt enerģētisko iekārtu dūmgāzu emisijas un paaugstināt energoefektivitāti.
Lai noteiktu energosistēmu tehnoloģiju optimālu kombināciju un darbību
Lai noteiktu energosistēmu tehnoloģiju optimālu kombināciju un darbību, tiek attīstīti analīzes un optimizācijas metodes un instrumenti. Minētie modelēšanas instrumenti tiek veidoti arī atsevišķiem energoapgādes sistēmu elementiem, piemēram, elektrotīklu sistēmām, elektroizolācijas materiāliem, elektrodzinējiem, centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģētikas iekārtām. Daudzos gadījumos analīzes instrumenti ietver ne tikai tehniskos, bet arī sociālekonomiskos un ietekmes uz vidi aspektus, lai iegūtu visaptverošu sistēmas analīzes rezultātu. Lai noteiktu atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas elektroapgādes, siltumapgādes un transporta sistēmās, tiek analizēta iespējamā sinerģija starp šīm energoapgādes sistēmām, piemēram, vēja elektrostaciju ražotās elektroenerģijas izmantošana centralizētās siltumapgādes sistēmās siltuma ražošanai un elektrotransportā.

 

Platformas kontaktpersonas:

Oskars Krievs
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Diāna Žalostība
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

 

Zinātne