RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas

«RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīniju» mērķis ir nodrošināt, lai visas publikāciju izdošanas procesā iesaistītās puses rīkojas saskaņā ar šīm publikāciju ētikas vadlīnijām un deklarē interešu konfliktu.

Šīs vadlīnijas nosaka žurnālu galveno redaktoru, recenzentu, autoru un izdevniecības atbildību un paredz veicamos pasākumus neētiskas rīcības gadījumos.

Vadlīniju ievērošanu uzrauga RTU rektora apstiprināta Ētikas komisija.
1. Zinātniskā žurnāla galvenā redaktora atbildība
1.1. Žurnāla galvenais redaktors ir atbildīgs par to, lai:

 • žurnāla izdošanas procesam ir skaidri definēti ētikas pamatprincipi ‒ publikāciju iesniegšanas vadlīnijas, prasības attiecībā uz manuskripta saturu un autorību, recenzēšanas procesa apraksts, attiecīgi ētiska rakstura norādījumi un interešu konflikta deklarēšanas princips;
 • informācija par žurnāla publikāciju ētikas pamatprincipiem ir autoriem pieejama;
 • redkolēģijas darbā netiktu pieļauti plaģiātisma, pašplaģiātisma, dubultās publicēšanas, pētījuma sadrumstalošanas gadījumi un tiktu pareizi uzrādīti autori;
 • tiktu ievēroti publikāciju ētikas pamatprincipi un normas, kas noteiktas «LZA Zinātnieka ētikas kodeksā», 2.9‒2.14 (1. pielikums), «RTU studējošo, akadēmiskā personāla un darbinieku ētikas kodeksā» (2. pielikums) un Starptautiskās Publikācijas ētikas komitejas (COPE) vadlīnijās;
 • tiktu deklarēta autoru, galvenā redaktora un recenzentu informācija par interešu konfliktu.

1.2. Galvenajam redaktoram ir jābūt objektīvam un godprātīgam. Iesniegtās publikācijas vērtējumu un lēmumu par tās publicēšanu nedrīkst ietekmēt personīgi iemesli (profesionāla, politiska, reliģiska, ideoloģiska u. tml. pārliecība), jāizvērtē un jādeklarē iespējamie finansiālie un nefinansiālie interešu konflikti un jāatsakās novērtēt publikāciju, ja nav iespējams to veikt objektīvi pastāvošu iemeslu dēļ.

1.3. Žurnāla galvenais redaktors var pieņemt lēmumu par raksta nepublicēšanu, pamatojoties uz autora, recenzenta vai galvenā redaktora interešu konflikta deklarāciju, kā arī, ja raksts neatbilst RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijām.

1.4. Ja žurnāla redkolēģija saņem sūdzību vai iesniegumu par ētiska rakstura pārkāpumu, galvenajam redaktoram jāveic RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijās norādītie pasākumi un jāizmeklē visas sūdzības arī tad, ja publikācija ir pieņemta publicēšanai. Galvenajam redaktoram jāsaglabā visa dokumentācija, kas saistīta ar sūdzībām.

2. Zinātnisko publikāciju (tai skaitā monogrāfiju un mācību grāmatu) recenzentu atbildība

2.1. Recenzijas sagatavošanā nav pieļaujama ieinteresētas personas iesaistīšana. Promocijas darba vadītājs vai manuskripta līdzautors nedrīkst būt recenzents.

2.2. Recenzējot publikāciju vai manuskriptu, recenzentam jānovērtē autora iegūtie rezultāti, autora kompetence un darba zinātniskais nozīmīgums, precīzi formulējot kritiskās piezīmes.

2.3. Recenzents ir atbildīgs par recenzēšanas procesa objektivitāti. Recenzija nedrīkst būt pavirša, nepamatoti labvēlīga vai nepamatoti nelabvēlīga. Recenzenta vērtējumu nedrīkst ietekmēt personīgi iemesli (profesionāla, politiska, reliģiska, ideoloģiska un tml. pārliecība).

2.4. Recenzentam jāizvērtē un jādeklarē iespējamie finansiālie un nefinansiālie interešu konflikti un jāatsakās novērtēt manuskriptu, ja viņš nespēj to veikt objektīvi pastāvošu iemeslu dēļ.

2.5. Recenzentam jāziņo redaktoram vai izdevniecībai, ja liels recenzējamā manuskripta teksta apjoms ir ļoti līdzīgs jau publicētai publikācijai.

2.6. Veicot recenzēšanu, jāievēro konfidencialitāte. Recenzēšanai iesniegto manuskriptu recenzents nedrīkst izmantot savtīga labuma gūšanai.

2.7. Recenzents drīkst uzņemties tikai tādu manuskriptu recenzēšanu un novērtēšanu, kas ir viņa kompetences robežās. Ja recenzējamā manuskripta saturs pārsniedz recenzenta kompetences robežas, viņam jāatsakās no recenzēšanas.

3. Autoru atbildība

3.1. Autoram jāievēro starptautiskie un nacionālie autortiesību likumi.

3.2. Jebkura zinātniskā darba publicēšana jāsaskaņo ar projekta vai zinātniskās grupas vadītāju un visiem līdzautoriem.

3.3. Cita zinātnieka publicēta darba kopēšana publikācijās bez atsauces uz autoru ir kvalificējama kā plaģiātisms un autortiesību pārkāpums.

3.4. Jebkuras fotogrāfijas, tabulas vai teksta ievietošana publikācijā ir pieļaujama tikai ar autora vai izdevēja piekrišanu, obligāti norādot avotu.

3.5. Citējot zinātnisku atklājumu, obligāti jāuzrāda pirmavots. Vienus un tos pašus zinātniskos datus var izmantot tikai tad, ja ir norādīts pirmpublicējums.

3.6. Savu iepriekšējo publicēto darbu atkārtota publicēšana ir neētiska, izņemot to iekļaušanu literatūras apskatos.

3.7. Autoru pienākums ir nodrošināt, lai viņu publikācijas pamatā esošais pētījums ir oriģināls un iepriekš nav ticis publicēts. Raksta iesniegšana vairākkārtējai vai divkāršai publicēšanai tiek uzskatīta par publikāciju ētikas pārkāpumu.

3.8. Iesniedzot manuskriptu, Autoram jānorāda visa informācija par saistītajām publikācijām, līdzīgiem darbiem, kas publicēti citās izdevniecībās, tai skaitā tulkojumiem.

3.9. Par zinātniskā sasnieguma un publikāciju autoriem uzskatāmi tie zinātnieki, kuri reāli un radoši piedalījušies zinātniskā darba izpildē. Kolēģiem, kuri snieguši tehnisko palīdzību (piemēram, izmantojuši ikdienā lietotas metodes un standartanalīzes) vai arī veikuši publikācijas noformēšanu (piemēram, ilustrāciju sagatavošanu, rediģēšanu), jāizsaka personīga pateicība. Pateicība jāizsaka arī tiem kolēģiem, kuru piezīmes manuskripta gatavošanas gaitā palīdzējušas veikt rezultātu interpretāciju.

3.10. Autoram jādeklarē iespējamie finansiālie un nefinansiālie interešu konflikti.

4. Izdevniecības atbildība

4.1. Izdevniecība pārrauga, lai netiktu pieļauts:

 • plaģiātisms;
 • pašplaģiātisms (iepriekš publicēta teksta pārstrādāšana);
 • vairākkārtēja publicēšana (dubultā publicēšana);
 • viena jēgpilna pētījuma sadrumstalošana vairākās atsevišķās publikācijās;
 • sniegta nepatiesa informācija par publikācijas autoriem.

4.2. Izdevniecība nodrošina kārtību, kādā redaktori, recenzenti un autori deklarē iespējamos finansiālos un nefinansiālos interešu konfliktus, lai nodrošinātu izdošanas procesa caurspīdīgumu.

4.3. Ja Izdevniecībā tiek iesniegtas sūdzības vai tiek saņemts iesniegums par ētiska rakstura pārkāpumu, Izdevniecības vadībai jāizmeklē visi sūdzību iesniegumi arī tad, ja publikācija ir pieņemta publicēšanai. Izdevniecībai jāsaglabā visa dokumentācija, kas saistīta ar sūdzībām.

5. Veicamie pasākumi neētiskas rīcības gadījumā

5.1. Ja tiek atklāts ētiska rakstura pārkāpums, par to jāziņo zinātniskā žurnāla galvenajam redaktoram vai Izdevniecībai. Ziņotājam jāsniedz pamatoti pierādījumi par pārkāpumu, lai varētu uzsākt pārkāpuma izmeklēšanu.

5.2. Sākotnējo izmeklēšanu veic galvenais redaktors sadarbībā ar Izdevniecību. Apkopojot pierādījumus un apstiprinošus faktus, jāievēro konfidencialitāte.

5.3. Nenozīmīga pārkāpuma gadījumā izmeklēšana nav nepieciešama. Ikviena konstatētā pārkāpuma gadījumā ir jārada iespēja autoram sniegt paskaidrojumus.

5.4. Nopietna pārkāpuma gadījumā zinātniskā žurnāla galvenais redaktors, konsultējoties ar Izdevniecību, lemj par to, vai iesaistīt jautājuma risināšanā autora darba devēju, vai veikt turpmāko izmeklēšanu, piesaistot ārējos ekspertus.

5.5. Ja konstatēts nopietns ētikas pārkāpums, zinātniskā žurnāla galvenais redaktors, konsultējoties ar Izdevniecību, pierādījumus un apstiprinošus faktus iesniedz izskatīšanai RTU Ētikas komisijā, ierosinot veikt kādu no sekojošajiem pasākumiem:

 • autors vai recenzents tiek informēts par neētisku rīcību, un tiek izteikts brīdinājums rakstiskā veidā;
 • zinātniskajā žurnālā tiek publicēta ziņa par pārkāpumu;
 • autora vai recenzenta darba vietai tiek nosūtīta informatīva vēstule;
 • sazinoties ar autora vai recenzenta darba vietu, publikācija tiek atsaukta no zinātniskā žurnāla un no to indeksējošām datubāzēm;
 • galvenais redaktors, konsultējoties ar Izdevniecību, nosaka laika periodu, kādā attiecīgā autora raksti netiks pieņemti publicēšanai;
 • tiek sagatavots ziņojums par pārkāpumu un tā sekām un nosūtīts attiecīgajai profesionālajai organizācijai vai augstākām instancēm tālākai izmeklēšanai un rīcībai.

1. pielikums
LZA Zinātnieka ētikas kodekss (pieejams tikai latviešu valodā), 2.9.‒2.14.

2. ZINĀTNIEKS KĀ RADOŠA PERSONĪBA

2.9. Zinātniekam jāievēro savai zinātņu nozarei specifiskās ētikas normas un normatīvo aktu prasības, jāseko šo ētikas normu attīstības tendencēm.

2.10. Zinātniekam jāpublisko savu pētījumu rezultāti, ciktāl to atļauj valsts tiesību aktos noteiktās datu aizsardzības un konfidencialitātes prasības un līguma nosacījumi, ņemot vērā starptautiskos un nacionālos tiesību aktus attiecībā uz datu aizsardzību un konfidencialitāti. Nedrīkst slēpt publiskojamus rezultātus, kuri kādam sagādā neērtības vai arī neatbilst darba hipotēzei.

2.11. Jebkura kolektīvi veikta zinātniskā darba rezultātu publicēšana jāsaskaņo ar projekta vai zinātniskās grupas vadītāju un visiem līdzautoriem.

2.12. Cita zinātnieka darba vai tā fragmentu kopēšana savos darbos bez atsauces uz autoru vai avotu kvalificējama kā plaģiāts un autortiesību pārkāpums.

2.13. Savu iepriekšējo publicēto darbu atkārtota publicēšana bez atsaucēm uz tiem ir ētiski nepieņemama. Vienus un tos pašus zinātniskos datus var izmantot tikai tad, ja ir norādīts pirmpublicējums.

2.14. Par zinātnisko rezultātu un uz tiem bāzētu publikāciju autoriem uzskatāmi tie zinātnieki, kuri reāli un radoši piedalījušies attiecīgā zinātniskā darba izpildē. Personām, kas ir palīdzējušas rezultātu interpretācijā, noformēšanā vai kā citādi būtiski veicinājušas pētījumu un kuru ieguldījums neatbilst minētajiem autorības kritērijiem, ir jāizsaka pateicība. Pateicība jāizsaka arī pētījuma finansējuma devējiem.

2. pielikums
RTU studējošo, akadēmiskā personāla un darbinieku ētikas kodekss (pieejams tikai latviešu valodā)

Zinātne