Ilgtspējīga attīstība
Novērsta nabadzība
Novērsts bads
Laba veselība
Kvalitatīva izglītība
Dzimumu līdztiesība
Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi
Atjaunojamā enerģija
Labs darbs un ekonomikas izaugsme
Inovācijas un infrastruktūra
Mazināta nevienlīdzība
Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas
Atbildīgs patēriņš
Planētas aizsardzība
Dzīvība ūdenī
Dzīvība uz zemes
Miers un taisnīgums
Sadarbība mērķu īstenošanai
6
Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi
Nodrošināt ūdens pieejamību un atbilstošus sanitāros apstākļus, kā arī to ilgtspējīgu pārvaldību

Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi

Universitāte