Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

.
.
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Programma sagatavo speciālistus, kuri ir konkurētspējīgi Latvijas un Eiropas Savienības modernajā inženierzinātņu darba tirgū, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.
 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
10 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Marina Čerpinska, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inžernierzinātņu maģistra grāds mehānikā un mašīnzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē
Maksa semestrī
€ 2 100 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Maģistra studiju programmas " Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve" galvenais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā inženierzinātņu darba tirgū, kāds veidojas Latvijā un Eiropas Savienībā, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.

Uzdevumi

1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju ārzemju studentiem studēt RTU studiju programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piemēram, Master of Science in Engineering, Engineering Mechanics, Mechanical Technologies, Mechanical Engineering).
2.Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri u.c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīze, piemēram, par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas zālē, pētnieciskais darbs eksperimentu zālēs u.c.,).
3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltījot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Dot studējošiem iespēju izvēlēties mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai ( liela konkursa programmas virzienos) par personīgajiem līdzekļiem.
5. Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piemēram, Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā, Ražošanas automatizācijā un pārstrādes tehnikā, Mašīnbūves iekārtās, Robotu projektēšanā u.c.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Students programmas noslēgumā spēs:
1.Fundamentāli izvērtēt mehānikas, elektromehāniskas (mehatronikas) un mašīnbūves objektu kustību, un tehnoloģisko procesu būtību uz dabas likumu pamata.
2.Sniegt vizuālus piemērus par mašīnu un mehānismu uzbūves pamatiem Internetā dažādās tautsaimniecības nozarēs un sadzīvē.
3. Optimizēt mehānisku un elektromehānisku sistēmu vadību un parametrus pie dotiem vadības un fāzu koordinātu ierobežojumiem.
4 Sintezēt principā jaunus mehānismus un mašīnas, pielietojot modernās datorizētās programmatūras.

Karjera

Inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves maģistriem ir lielas nodarbinātības izredzes gan vietējos, gan internacionālos projektos, kur nepieciešama pieredze sadegšanas, trokšņa un vibrācijas vadības procesos, enerģijas iegūšanas tehnoloģijās, robotikā, bioinženierijā, kosmonautikā, šķidruma mehānikā, ūdens apgādē, mašīnu un mehānismu apkopes plānošanā, patēriņa produktu dizainā, piesārņojuma kontrolē un jaunu materiālu sintēzē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Galvenie noteikumi studiju uzsākšanā ir iegūtais akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds inženierzinātnēs.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas