Medicīnas inženierija un fizika

.
.
Medicīnas inženierija un fizika

Programma sagatavo profesionālus medicīnas inženierijas un fizikas nozares speciālistus ar augstāko izglītību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
18 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Jurijs Dehtjars, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija,vai mašīnzinātnē,elektrozinātnē,datorvad.un datorzinātnēs bazēta 2.līm.augst.prof.izgl.,kas iegūta pēc vismaz četrgadīgām studijām
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
42
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
maģistra profesionālais grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē, elektrozinātnē, datorvadībā un datorzinātnē vai dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds fizikā, ķīmijā (izpildot papildprasības 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai)
Maksa gadā
€ 4 200 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
82
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Uzdevumi

1. Izglītot profesionālus maģistrus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Sekmēt medicīnas inženierijas un fizikas nozares konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.
3. Īstenot medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

1. Izglītots absolvents iegūs zināšanas un iemaņas, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
2. Izglītots absolvents medicīnas inženierijas un fizikas nozarē mainīgajos sociālekonomiskos apstākļos būs konkurētspējīgs starptautiskajā darba tirgū, pretendējot uz darba vietām gan pētniecība, gan lietišķās jomās .
3. Absolventam tiks nodrošinātas medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgas padziļinātas zināšanas teorijā un praksē lai izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas; un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē; sagatavot studentus fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai.
Programmas studējošie iegūs:
1) speciālas zināšanas par jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā, iemaņas medicīnas iekārtu projektēšanā, izgatavošanā, uzraudzībā, ekspluatācijā, pētīšanā;
2) speciālas medicīniskās fizikas zināšanas, iemaņas un paksi, lai sadarbībā ar ārstiem izmantotu, optimizētu, harmonizētu medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas; prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā; spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu; vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozares
projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs – slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs,
specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

nav

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas