Mašīnu un aparātu būvniecība

.
.
Mašīnu un aparātu būvniecība

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par mehānikas inženieri un varēsi strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos uzņēmumos, kas projektē, ražo, uzstāda, pilnveido un remontē dažādas iekārtas, ierīces un mašīnas. Programmā ir trīs specializācijas virzieni: tehnoloģiskais un projektēšanas; metalurģijas; spiedapstrādes.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
32 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Anita Avišāne, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds mašīnu un aparātu būvniecībā un mehānikas inženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 650 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegta profesionāla praktiskai izmantošanai derīga, uz zinātniskiem pamatiem balstīta, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešama izglītība. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehānikas inženierim adaptēties darba tirgū, kā arī turpināt izglītību augstāka grāda iegūšanai.

Uzdevumi

Bakalaura profesionālā studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās, prakses laikā un projektu izstrādes laikā jāveido prasmes, pielietot tehniskajos un humanitārajos priekšmetos iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanai. Studenti jāiepazīstina ar ražošanas plānošanu, vadīšanu, kā arī ar kvalitātes vadības pasākumu programmu veidošanos praksi. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas:
Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozarei un mehānikas inženiera profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt mašīnbūves zinātnes nozares un profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj, izmantojot mehānikas inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes,
- veikt profesionālu inovatīvu vai pētniecisku darbību,
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā,
- tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
- parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,
- uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
- pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt mašīnbūves nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas mašīnbūves zinātnes nozarē un mehānikas inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Karjera

Bakalaura profesionālo studiju programmas "Mašīnu un aparātu būvniecība" izglītību ieguvušais mehānikas inženieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, pētniecību, ražošanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Mehānikas inženieris vada kolektīvu, nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu ievērošanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studijas programmu var uzsākt, ja pretendentam iepriekšējā izglītība ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas