Dzelzceļa inženierija

.
.

RTU ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus dzelzceļa nozarē. Studiju programma ir unikāla un sniedz teorētisko un praktisko bāzi, kas absolventiem ļaus strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos, organizācijās, kā arī pētniecības vai izglītības iestādēs. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no divām specialitātēm – “Dzelzceļa elektrosistēmas” vai “Dzelzceļa transports”, piemērotāko virzienu un tā specializāciju. Studiju programmā paredzēti vispārizglītojošie, nozares teorētiskie, nozares profesionālās specializācijas, brīvas izvēles un humanitārie/sociālie studiju kursi, svešvalodas. Liela nozīme tiek pievērsta praksei kā vienam no profesionālās studiju programmas svarīgākajiem komponentiem.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
30 Rīga,
10 Daugavpils
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Mihails Gorobecs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās un dzelzceļa elektrosistēmu inženiera profesionālā kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
€ 825 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā un dzelzceļa transporta inženiera profesionālā kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
€ 825 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa inženierzinātņu nozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko, elektrisko un elektronisko sistēmu, un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• Nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa nozarē;
• Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
• Veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistrantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• Rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
• Attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā;
• Veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Īstenojot studiju programmu ir plānots sasniegt šādus rezultātus:
• Apgūt teorētiskās pamatzināšanas inženierzinātnēs un dzelzceļa nozares pamatprincipus;
• Prasme izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus un drošus pārvadājumus;
• Prasme analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus dzelzceļa transporta jomā;
• Veikt pētnieciskus un zinātniskus darbus, kurus turpmāk var izmantot projektu realizācijā;
• Patstāvīgi strādāt, mācīties un būt gatavam pielāgoties izmaiņām, lai saglabātu konkurētspēju;
• Pielietot teorētiskas un praktiskas zināšanas veicot pienākumus, izpildot uzdevumus un risinot problēmas;
• Pārzināt nozares dokumentāciju, tehniskos standartus un likumus;
• Attīstīties profesionālā nozarē, pilnveidoties karjerā un turpināt studēt maģistra līmeņa studiju programmā.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī
pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu
izstrādāšanu un uzturēšanu.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc
centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Profesionālā bakalaura studiju programmā „Dzelzceļa
inženierija” – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu
vai franču), latviešu valoda.
Nepilna laika (vakara) studijām un pilna laika (dienas) maksas studijām reflektantus ieskaita
bez iestājpārbaudījumiem.
Reflektantiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, nepieciešams uzrādīt starptautiski atzītu angļu valodas prasmi apliecinošu dokumentu, ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda nav bijusi angļu valodā.

Viss par uzņemšanu RTU

Studijas

_