Siltumenerģētika un siltumtehnika

.
.
Siltumenerģētika un siltumtehnika

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistu ar darba tirgum atbilstošu izglītības līmeni un pārzināsi primāro energoresursu – kurināmā, hidroresursu, vēja enerģijas, saules starojuma u. c. – piesaisti un izmantošanu energoapgādes mērķiem. Tu orientēsies siltumenerģijas ražošanas, pārvadīšanas, sadales un racionālas izmantošanas tehnoloģijās. Foto: www.liepajasenergija.lv

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
16 Rīga,
5 Daugavpils,
3 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Rusovs, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu, uz stingriem teorētiskajiem un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu profesionālās izglītības līmeni.
Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī absolventiem ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentu prasmes izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai darbā ar esošajām un būtiski jaunu tehnoloģiju izstrādnēm;
- attīstīt pētnieciskā darba pamatiemaņas, tajā skaitā attīstīt prasmes veikt eksperimentālos pētījumus, analizēt un izmantot speciālo literatūru siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā;
- attīstīt spējas darboties speciālistu komandā;
- veidot prasmes strādāt ar esošajām un jaunām tehnoloģijām un to izstrādnēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Zināšanas
Studiju programmas absolvents spēj parādīt siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares inženiera profesijai raksturīgas pamata un speciālās zināšanas un šo zināšanu kritisku un likumsakarīgu izpratni un pielietošanu atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem attiecīgajā nozarē.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
Izmantojot iegūtas pamatzināšanas un prasmes, studiju programmas absolvents:
- spēj veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbu;
- spēj analītiski aprakstīt esošo informāciju, formulēt problēmas un risinājumus siltumtehnikas nozarē;
- spēj parādīt tehniski un zinātniski pamatotus problēmu risinājumus;
- spēj pieņemt inženiertehniskus lēmumus un atbilstošus risinājumus daudzveidīgu apstākļu situācijās;
- spēj uzņemties atbildību, veicot darbu individuāli vai vadot darbu komandā;
- spēj analizēt un vadīt centralizēto, lokālo un individuālo siltumapgādes sistēmu darbu;
- spēj izvēlēties un analizēt siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu alternatīvos variantus, spēj pamatot to tehniski ekonomiskos rādītājus;
- spēj pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
- spēj novērtēt kurināmā veidus, šķirnes, to kvalitāti un izmantošanas iespējas, izvēlēties pielietojamos konstruktīvos un siltumizolācijas materiālus.
Kompetence (analīze, sintēze, un novērtēšana)
Studiju programmas absolvents:
- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju siltumenerģētikas siltumtehnikas, kā arī citās nozarēs un to izmantot, pieņemot patstāvīgus lēmumus, turklāt ievērojot profesionālo ētiku un attīstot profesionālās jomas pilnveidi;
- spēj pārzināt centralizēto siltumapgādes sistēmu, siltumtehnisko un siltumenerģētisko iekārtu uzbūvi, to fizikālos un tehniskos darbības principus, ekspluatācijas nosacījumus un drošības prasības;
- spēj veikt siltumtehnisko iekārtu izvēli, uzstādīšanu; organizēt un veikt to pārbaudes un tehniskās apkopes organizēšanu;
- spēj veikt tehnoloģisko iekārtu kalibrēšanu, verificēšanu, pārbaudēs pielietojot siltumtehniskos, hidrauliskos un aerodinamiskos mērījumus un aprēķinus;
- spēj patstāvīgi strādāt ar darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu aprēķinu un rasējumu veikšanai;
- spēj izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj vadīt un organizēt uzņēmuma struktūrvienības darbu, strādāt komandā, kā arī veikt darbu individuāli.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā:
Nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, SIA Liepājas enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija u.t.t. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmu var uzsākt apgūt pretendents ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas