Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

.
.
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par speciālistu ar fundamentālām zināšanām mehānikas un mašīnzinību jomās. Zināšanas un iemaņas datortehnikas programmu lietošanā varēsi lietderīgi izmantot jaunas tehnikas un tehnoloģijas izstrādāšanā dažādās mašīnbūvniecības apakšnozarēs: mašīnu dinamikas analīzē, mašīnu datorizētā projektēšanā, mašīnu izmēģināšanā un diagnostikā, robotu tehnikā, mehatronikā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
32 Rīga,
5 Daugavpils,
6 Liepāja
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Marina Čerpinska, Doktors, Docents
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils, Liepāja

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 1 400 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
120
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds patlaban veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.

Uzdevumi

1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju vēlmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju studēt ārzemju studentiem RTU studiju programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piemēram, Engineering Sciences, Mechanical Technologies, Mechanical Engineering).
2. Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri u.c.) un modernizētās metodes (situāciju analīze, piemēram, par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas zālē u.c.).
3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana).
4. Dot studējošiem iespēju izvēlēties mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai (liela konkursa programmas virzienos) par personīgajiem līdzekļiem.
5. Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos, piemēram, "Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā", "Ražošanas automatizācijā un pārstrādes tehnikā", "Mašīnbūve" u.c.
6. Lai apmierinātu galvenās interešu grupas (sabiedrību, studentus, mācībspēkus, klientus u.c.), lielu nozīmi veltīt studiju vadības kvalitātes paaugstināšanai RTU un aģitācijas darbam (vidējās izglītības mācību iestādēs, kā arī projektēšanas, ražošanas, pārstrādes, apkalpošanas u.c. sfērās).
7. Popularizēt studiju programmas vienreizējās un atšķirīgās īpašības.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Students programmas noslēgumā spēs:
1. Izvērtēt mehānikas un mašīnbūves tehnoloģisko procesu aprakstu analīzi uz dabas likumu pamata.
2. Sniegt piemērus par mašīnu un mehānismu uzbūves pamatiem dažādās tautsaimniecības nozarēs un sadzīvē.
3. Optimizēt mehānisku un elektromehānisku sistēmu vadību un parametrus pie dotiem ierobežojumiem.
4. Sintezēt jaunus mehānismus un mašīnas, pielietojot modernās datorizētās programmatūras.

Karjera

Inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves bakalauriem ir lielas nodarbinātības izredzes gan vietējos, gan starptautiskos projektos, kur nepieciešama pieredze sadegšanas, trokšņa un vibrācijas vadības procesos, enerģijas iegūšanas tehnoloģijās, robotikā, kvalitātes vadībā, bioinženierijā, kosmonautikā, šķidruma mehānikā, ūdens apgādē, mašīnu un mehānismu apkopes plānošanā, patēriņa produktu dizainā, piesārņojuma kontrolē un jaunu materiālu mehāniskajā sintēzē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Galvenie noteikumi studiju uzsākšanā ir iegūta vispārējā vai speciālā vidējā izglītība ar labām zināšanām matemātikā un fizikā.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studijas