Ģeomātika

.
.
Ģeomātika

Programma izstrādāta augstākā līmeņa speciālistu – ģeodēzistu un kartogrāfu – sagatavošanai darbam valsts iestādēs (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienestā, Valsts zemes dienestā), kā arī privātajos uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
20 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Jānis Kaminskis, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds ģeomātikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā, būvniecībā, transportbūvēs vai siltuma,gāzes un ūdens tehnoloģijā, vai inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā;
Maksa gadā
€ 4 150 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
60
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds ģeomātikā un inženiera kvalifikācija ģēodēzijā un kartogrāfijā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaurs būvzinātnē, inženierzinātņu bakalaurs zemes ierīcībā, datorzinātņu bakalaurs, ģeogrāfijas bakalaurs, vides zinātņu bakalaurs vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 4 150 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķi:
- sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā;
- sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā;
- sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā;
- sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.
Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos instrumentus, datu apstrādes metodes;
- spēj vadīt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus; - pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;
- prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;
- spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;
- spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēs;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;
- spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos.

Karjera

Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā var strādāt valsts un privātajos uzņēmumos, veikt pedagoģisko darbību, kā arī strādāt par ģeodēzisko instrumentu izplatītāju.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas nosacījumu nav.

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas