Būvniecība

.
.
Būvniecība

Programma sniedz izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavojot studentus darbam būvju projektēšanā un būvdarbu uzraudzībā un veikšanā, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskajam vai praktiskajam darbam.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
60 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Baiba Gaujēna, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds būvniecībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
profesionālais bakalaura grāds būvniecībā
Maksa gadā
€ 4 150 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds būvniecībā un inženiera kvalifikācija būvniecībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā
Maksa gadā
€ 4 150 - Pilna laika klātienes
€ 2 300 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
100
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 3 gadi
Mērķis

Maģistra profesionālo studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares būvniecības apakšnozarē, sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā, augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai vai praktiskam darbam, kā arī sniegt augstāko 2.līmeņa profesionālo izglītību būvniecības nozarē pretendentiem ar inženierzinātņu akadēmisko bakalaura grādu būvzinātnēun sagatavot inženierus pastāvīgam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē;
- vedot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē;
- veidot studentu prasmi organizēt un veikt pedagoģisko darbu.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.

Maģistra profesionālās studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām.

Karjera

Profesionālā maģistra studiju programma atbilst profesijas standartā „Ēku būvinženieris” izvirzītajām prasībām.
Maģistra profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas, lai varētu uzsākt pastāvīgu darbu būvniecības nozarē vai veikt pedagoģisko darbu, apmācot jaunos būvniecības nozares speciālistus.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā maģistra studiju programmā uzņem pretendentus ar profesionālo bakalaura grādu būvniecībā, inženierzinātņu akadēmisko bakalaura grādu būvzinātnē vai tam pielīdzināmo izglītību.

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas