Būvniecība

.
.
Būvniecība

Būvniecība ir viena no sabiedrības labklājībai svarīgākajām nozarēm. Tā projektē un konstruē vidi, kurā mēs dzīvojam. Studiju programma sniedz iespēju apgūt ar būvniecības nozari saistīto fundamentālo zinātņu pamatus, analītiskās un eksperimentālās pētniecības, kā arī iegūto rezultātu zinātniskās apstrādes metodes. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
7 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Juris Smirnovs, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, vai profesionālais maģistra grāds būvniecībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē.

Uzdevumi

a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes;
b) izstrādāt promocijas darbu;
c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs
Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu

Karjera

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

inženierzinātņu maģistrs būvzinātnē, maģistra prof. grāds transportbūvēs, maģistra prof. grāds būvniecībā vai tai pielīdzināta izglītība

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas